Zatrudnienie i rynek pracy

Unijna polityka spójności inwestuje w zwiększenie zatrudnienia i trwały wzrost gospodarczy w Europie. Udziela ona wsparcia strategii „Europa 2020”, której celem jest zapewnić do 2020 r. zatrudnienie dla 75% osób w wieku od 20 do 64 lat.

Zatrudnienie i mobilność siły roboczej to jeden z jedenastu priorytetów polityki spójności w okresie 2014–2020 (cel tematyczny 8).

Inwestycje będą dotyczyć aktywnej polityki rynku pracy, samozatrudnienia, instytucji rynku pracy, starzenia się w dobrym zdrowiu, zatrudnienia ludzi młodych i innych środków mających na celu zwiększenie zatrudnienia i mobilności siły roboczej.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020