Kultura

Kultura jest fundamentalnym składnikiem bogatego dziedzictwa i historii Europy. Odgrywa ważną rolę w budowaniu atrakcyjności wielu miejsc i umacnianiu ich unikatowej tożsamości. Kultura i kreatywność mogą być ważnymi czynnikami innowacji oraz źródłem przedsiębiorczości. Kultura jest istotnym elementem przyczyniającym się do zwiększania przychodów z turystyki, a turystyka kulturowa to obecnie jeden z największych i jednocześnie najszybciej rozwijających się segmentów turystyki na świecie. Ponadto kultura odgrywa ważną rolę w promowaniu włączenia społecznego.

Co się kryje pod pojęciami „sektor kultury” i „sektor kreatywny”?

Do sektora kultury i sektora kreatywnego zalicza się wiele branży o charakterze kulturalnym i ekonomicznym, w tym w szczególności:

 • sztuki piękne i architektura,
 • projektowanie stron internetowych i grafiki,
 • działalność wydawnicza,
 • gry i multimedia,
 • branża muzyczna i rozrywkowa,
 • rzemiosło i projektowanie mody,
 • film,
 • reklama i kształtowanie wizerunku publicznego (PR).

Dlaczego warto inwestować w ten obszar?

Znaczenie kultury i kreatywności nie ogranicza się jedynie do wartości artystycznej. Poprzez odpowiednie dofinansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych mogą przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego w europejskich regionach i miastach. Na przykład:

 • Budowa klastrów przemysłów kreatywnych, inkubatory kreatywności i cyfryzacja zasobów kultury okazały się bardzo skuteczne przy transformacji w kierunku gospodarki i usług opartych na wiedzy.
 • Inwestycje w kulturę, polegające na opracowywaniu nowych produktów i usług, tchnęły nowe życie w podupadające dotąd branże. W ramach szerszych regionalnych strategii innowacji tego typu inwestycje mogą stworzyć podwaliny pod bardziej specjalistyczne nisze rynkowe w peryferyjnych regionach.

Okres programowania na lata 2007–2013

W latach 2007–2013 Unia Europejska przeznaczyła ponad 6 miliardów euro na rozwój sektorów kreatywnego i kultury (CCI), w następujących proporcjach:

 • 3 mld euro na ochronę i pielęgnację naszego dziedzictwa kulturowego
 • 2,2 mld euro na budowę infrastruktury kulturalnej
 • 775 mln euro na wsparcie usług związanych z kulturą

Okres programowania na lata 2014–2020

Na okres 2014–2020, w którym zamierzamy się skoncentrować na wzmocnieniu konkurencyjności i rozwoju oraz tworzeniu miejsc pracy, mamy dla władz krajowych i regionalnych następujące zalecenia:

 • Ukierunkowanie finansowania z funduszu EFRR głównie na wsparcie sektorów kultury, które są ściśle związane z innowacyjnością i kreatywnością.
 • Wykorzystanie inwestycji w dziedzictwo kulturowe do rozwoju i wsparcia klastrów z branży twórczej, np. zajmujących się wykorzystaniem technologii cyfrowych do usprawnienia interakcji użytkowników.
 • Skoordynowanie współpracy z innymi funduszami, np. programem ramowym Kreatywna Europa, programem na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm (COSME), Horizon 2020, programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji, europejskim sojuszem sektora kreatywnego, krajowymi i/lub regionalnymi programami dla sektora kultury i kreatywnego oraz innymi programami finansowania.