Polityka konkurencji

Inne narzędzia

 

Finansowanie polityki spójności i polityki rozwoju regionalnego musi, w odpowiednich przypadkach, respektować przepisy w zakresie pomocy państwa.

Artykuł 107 Traktatu o funkcjonowaniu UE pdf zakazuje stosowania środków pomocy państwa, które:

a) obejmują transfer zasobów państwowych
b) obejmują korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorstw
c) zakłócają konkurencję poprzez selektywne sprzyjanie niektórym beneficjentom, a pomijanie innych
d) wpływają na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Więcej informacji znajduje się w Vademecum na temat pomocy państwa pdfEnglish.

Więcej informacji