Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku

Europejskie regiony mogą się spodziewać różnego rodzaju skutków zmiany klimatu. Podczas gdy 7% populacji Unii Europejskiej mieszka na terenach zagrożonych powodziami, około 9% zamieszkuje obszary, na których ponad 120 dni w roku to dni bezdeszczowe. Skumulowany wpływ zmian klimatu będzie powodować poważne problemy, zwłaszcza w kwestii jakości życia obywateli UE. W niektórych regionach UE będzie też jednak źródłem bardziej specyficznych wyzwań w określonych sektorach gospodarki, na przykład w turystyce i rolnictwie.

Inne narzędzia

 

Polityka spójności odgrywa ważną rolę we wspieraniu działań zapobiegających ryzyku, mających na celu dostosowanie gospodarki do obecnych i przyszłych skutków zmian klimatu. Polityka spójności wspiera działania adaptacyjne poprzez promowanie podejść ekosystemowych, wdrażanie nowych infrastruktur oraz modernizację istniejących. Ponadto zwiększa ona odporność na klęski żywiołowe na szczeblu regionalnym i lokalnym, w tym także na inne rodzaje zagrożeń.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020