Efektywna administracja publiczna

Środki polityki spójności przeznaczane są na budowanie zdolności instytucjonalnych, przeprowadzanie reform w ramach celu tematycznego 11 (pełna lista jedenastu celów tematycznych w okresie finansowania 2014–2020 znajduje się tutaj), a także zwiększanie w ramach pomocy technicznej zdolności administracyjnych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie środkami pomocowymi.

Cel tematyczny 11

Dotyczy on budowania sprawnie działających, stabilnych i przewidywalnych instytucji zdolnych do reagowania na problemy społeczne, otwartych na dialog i mogących wprowadzać nowe rozwiązania polityczne. . Inwestycje w struktury, kapitał ludzki, rozwiązania systemowe i narzędzia w sektorze publicznym są ukierunkowane na efektywniejsze procesy organizacyjne, nowoczesne zarządzanie oraz stworzenie kadry zmotywowanych i wykwalifikowanych urzędników.

Wsparcie polityki spójności dla reform administracji publicznej wiąże się z zaleceniami dla poszczególnych krajów, programami dostosowań gospodarczych (w stosownych przypadkach) i krajowymi programami reform.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Kluczowe działania Europejskiego Funduszu Społecznego:

Inwestycja w zwiększanie zdolności instytucjonalnych oraz efektywności administracji publicznej i służb publicznych (na wszystkich szczeblach administracji rządowej) ukierunkowana na reformy, lepsze uregulowania prawne i usprawnienie zarządzania:

  • reformy mają zapewnić lepsze ustawodawstwo, synergię pomiędzy różnymi politykami i skuteczne zarządzanie politykami społecznymi, przejrzystość, integralność oraz odpowiedzialność przedstawicieli administracji państwowej za wydatkowanie środków publicznych;
  • rozwijanie i wcielanie w życie strategii i polityk dotyczących zasobów ludzkich;
  • zwiększanie efektywności służb administracyjnych.

Budowanie zdolności podmiotów odpowiedzialnych za politykę zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej, a także zawieranie paktów sektorowych i terytorialnych na rzecz realizacji reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym:

  • budowanie zdolności podmiotów, takich jak partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe, w celu zwiększenia skuteczności ich działań w obszarze zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej;
  • zawieranie sektorowych i terytorialnych paktów w dziedzinach zatrudnienia, włączenia społecznego, służby zdrowia i kształcenia na wszystkich szczeblach terytorialnych.

Kluczowe działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • Zwiększanie zdolności instytucjonalnych i efektywności administracji publicznej i służb publicznych związanych z wdrażaniem EFRR oraz pomoc w działaniach wspieranych przez EFS mających na celu zwiększanie zdolności instytucjonalnych i efektywności administracji publicznej, w tym tam, gdzie to konieczne, dostarczanie sprzętu i infrastruktury do wspierania modernizacji usług publicznych w obszarach takich jak zatrudnienie, kształcenie, służba zdrowia, polityka społeczna i cła;
  • Finansowanie działań dotyczących podnoszenia zdolności administracyjnych związanych z Europejską Współpracą Terytorialną.

Kluczowe działania Funduszu Spójności:

  • Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i efektywności administracji publicznej i służb publicznych związanych z wdrażaniem Funduszu Spójności.

Pomoc techniczna

Oprócz inwestycji w ramach celu tematycznego 11 mających na celu podniesienie efektywności administracji publicznej jednostkom odpowiedzialnym za zarządzanie środkami z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych udzielana jest pomoc techniczna związana z realizacją zadań powierzonych im na podstawie rozporządzenia o europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych.
W ramach pomocy technicznej wspierane są także działania mające na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów, zwiększenie potencjału beneficjentów w zakresie wykorzystania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także zwiększenie liczby potencjalnych liczących się partnerów.

Komisja powołała inicjatywy mające wspierać wdrażanie funduszy: uruchomiła system wymiany TAIEX REGIO PEER 2 PEER, zapewniła szkolenia dla ekspertów z państw członkowskich na temat zasad i przepisów dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz seminaria na temat zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w obszarze zarządzania środkami finansowymi.

Pomoc techniczna skupiona jest wyłącznie na zarządzaniu środkami z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (na przykład przez zwiększenie kadry pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie środkami, zatrudnianie konsultantów do badań, przygotowanie projektów oraz nadzorowanie i ocenę działań, szkolenia i pracę w sieci) i udzielana jest jedynie w danym okresie programowania. Cel tematyczny 11 posiada szersze i długoterminowe zadanie. Jest on skoncentrowany na rzeczywistej reformie i systematycznych zmianach mających poprawić działanie administracji publicznej, niezależnie od zarządzania środkami z funduszy unijnych.

Łącza