Tematy

Środki finansowania z unijnej polityki spójności wspierają realizację projektów w wielu różnych obszarach.

Środki finansowania z polityki spójności na lata 2014–2020 koncentrują się na jedenastu celach tematycznych. Cztery z nich stanowią kluczowe priorytety Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). UE finansuje ponadto projekty w wielu innych dziedzinach oraz wspiera najsłabsze regiony Europy.

Cele tematyczne finansowane z EFRR

Dowiedz się więcej na temat kluczowych priorytetów wspieranych ze środków polityki regionalnej:

Państwa członkowskie i regiony muszą przeznaczyć określoną część środków finansowania z EFRR na co najmniej dwa spośród tych kluczowych priorytetów:

  • co najmniej 80% środków finansowania z EFRR w przypadku regionów lepiej rozwiniętych;
  • co najmniej 60% środków finansowania z EFRR w przypadku regionów w okresie przejściowym;
  • co najmniej 50% środków finansowania z EFRR w przypadku regionów słabiej rozwiniętych.

Inne cele tematyczne

Więcej informacji na temat finansowania pozostałych siedmiu celów tematycznych:

Pozostałe obszary działalności

Ze środków finansowania unijnej polityki spójności wspiera się również realizację projektów w innych wymienionych poniżej dziedzinach, co pomaga w osiąganiu celów strategii „Europa 2020” ukierunkowanej na promowanie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Odpowiedź na konkretne potrzeby określonych regionów i społeczności

UE podejmuje konkretne działania w celu wspierania określonych regionów i społeczności: