Priorytety na lata 2014-2020

Nowości w polityce regionalnej na lata 2014-2020

  • Większe skupienie na wynikach: jasne, przejrzyste i wymierne cele oraz większa odpowiedzialność.
  • Uproszczenie: te same przepisy dla pięciu funduszy.
  • Warunki: określenie konkretnych wstępnych warunków przyznawania środków.
  • Wzmocniony wymiar miejski i walka o włączenie społeczne: minimalna kwota środków z EFRR i z EFS zarezerwowana na zintegrowane projekty mające na celu wsparcie zmarginalizowanych społeczności w miastach.
  • Związek z reformą gospodarczą: Komisja może zawiesić przekazywanie finansowania dla państwa członkowskiego, które nie przestrzega unijnych zasad gospodarczych.

Priorytety polityki spójności

Na lata 2014-2020 w ramach polityki spójności ustalono 11 celów tematycznych wspierających wzrost gospodarczy.

  • Środki z EFRR będą inwestowane we wszystkie 11 celów, ale głównymi priorytetami inwestycyjnymi są cele 1-4
  • Głównymi priorytetami dla EFS są cele 8-11, chociaż wsparcie z funduszu obejmie także cele 1-4.
  • Wsparcie z Funduszu Spójności dotyczy celów 4-7 i 11.

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

2. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

4. Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną

5. Propagowanie przystosowywania się do zmian klimatu, zapobiegania zagrożeniom i zarządzania ryzykiem

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów

7. Promowanie zrównoważonego transportu oraz poprawa najważniejszych infrastruktur sieciowych

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej

9. Promowanie włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

11. Poprawa wydajności administracji publicznej