Poprawa sposobu inwestowania funduszy i zarządzania nimi

Komisja zapewnia wsparcie krajom UE, aby jak najlepiej wykorzystały fundusze w ramach polityki spójności i by sprostały wyzwaniom związanym z ich realizacją. Wsparcie to zostało wzmocnione na okres finansowania 2014–2020.

Wzmocnienie zdolności administracyjnych

Zdolność krajów UE do skutecznego zarządzania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi jest jednym z kluczowych czynników stanowiących o sukcesie polityki spójności. Komisja pomaga wzmocnić zdolność administracyjną organów krajowych i regionalnych poprzez poprawę struktur, zasobów ludzkich, systemów i narzędzi. Oprócz inwestowania w zdolność zarządzania funduszami finansowanie w ramach polityki spójności na lata 2014–2020 wspiera efektywną administrację publiczną en bardziej ogólnie poprzez finansowanie reform i zwiększania zdolności instytucjonalnych.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: wymiana regionalnych ekspertów

 System wymiany ekspertów TAIEX-REGIO PEER 2 PEER en jest narzędziem łączącym zapotrzebowanie z wiedzą specjalistyczną w różnych krajach. Narzędzie to, stworzone w odpowiedzi na istniejące potrzeby, pozwala zapewniać bezpośrednią pomoc w formie misji ekspertów, wizyt studyjnych i warsztatów związanych z konkretnymi zapytaniami władz krajowych lub regionalnych, które zarządzają funduszami.

Pakty na rzecz uczciwości

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej szuka i testuje nowe sposoby chronienia funduszy UE przed ryzykiem nieprawidłowego zarządzania, nadużyć finansowych i korupcji, oraz dąży do zwiększania przejrzystości wykorzystywania funduszy. W ramach inicjatyw w tym zakresie rozpoczęliśmy projekt pilotażowy „Pakty na rzecz uczciwości — mechanizmy kontroli cywilnej na rzecz ochrony funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i korupcją”. Projekt ten jest realizowany we współpracy z organizacją Transparency International i ma na celu pilotażowe wdrażanie paktów na rzecz uczciwości w kilkunastu projektach prowadzonych w państwach członkowskich, współfinansowanych z unijnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Więcej informacji na temat paktów na rzecz uczciwości i projektu pilotażowego można znaleźć tutaj en.

Grupa wysokiego szczebla monitorująca uproszczenia

Zadaniem tej grupy ekspertów jest doradzanie Komisji w zakresie upraszczania przepisów i zmniejszania obciążeń administracyjnych dla beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Grupa wysokiego szczebla monitorująca uproszczenia dla beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych en.

Inicjatywa dotycząca regionów słabiej rozwiniętych

Komisja zbada, dlaczego regiony o niskim poziomie rozwoju gospodarczego lub regiony notujące od kilku lat ujemny PKB pozostają w tyle za resztą Europy. Tendencja ta jest szczególnie ważna z punktu widzenia polityki spójności, której celem jest zmniejszanie różnic pomiędzy poziomami rozwoju w różnych regionach w Europie.
Inicjatywa dotycząca regionów słabiej rozwiniętych en.

Szkolenia dla ekspertów w zakresie zasad i przepisów

Komisja zapewnia szkolenie en dla instytucji zarządzających, certyfikujących lub kontrolnych związanych z Europejskim Funduszem Rozwoju RegionalnegoEuropejskim Funduszem Społecznym i Funduszem Spójności. Szkolenie skoncentrowane jest na kluczowych nowych elementach ram prawnych polityki spójności UE na lata 2014–2020 i organizowane jest w dwóch modułach:

  • programowanie i realizacja
  • zarządzanie finansami i kwestie kontroli.

Notatka: Skuteczniejsze inwestowanie w ramach unijnych funduszy polityki spójności i lepsze zarządzanie nimi przez państwa członkowskie i regiony UE (24 marca 2015 r.)  bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Plan działania w sprawie zamówień publicznych

Stworzony przez Komisję plan działania w sprawie zamówień publicznych en ustanawia serię inicjatyw, które mają pomóc krajom UE w poprawie działania administracji i beneficjentów w zakresie przeprowadzania zamówień publicznych związanych z inwestycjami UE w okresie programowania 2014–2020.

Społeczności praktyków Regio

Współpracujemy z instytucjami zarządzającymi w zakresie kształtowania społeczności praktyków zatrudnionych w instytucjach zarządzających lub pośredniczących w celu wymiany praktyk i doświadczeń. Dlatego przyjęliśmy bardziej innowacyjne metody pracy, wykorzystujące laboratorium polityki.
Społeczności praktyków Regio en

Badania nad włączeniem nowych elementów regulacyjnych w proces programowania

Celem tych badań jest przeanalizowanie, w jaki sposób nowe elementy regulacyjne zreformowanej polityki zostały włączone do procesu programowania. Ponadto ostatnie badanie zapewnia informacje dotyczące skali projektów w okresie 2007–2013.
Badania dostarczają materiały i podstawę analityczną dla debaty nad kształtem polityki po 2020 r. i związanych z nią ocen skutków.
Badania nad włączeniem nowych elementów regulacyjnych w proces programowania en

ARACHNE

ARACHNE jest zintegrowanym narzędziem informatycznym umożliwiającym eksplorację danych i wzbogacanie danych, opracowanym przez Komisję Europejską. Ma ono wspierać instytucje zarządzające w prowadzeniu kontroli administracyjnych i zarządczych w dziedzinie funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Narzędzie Punktowej Oceny Ryzyka Arachne

Unijne ramy kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania EFRR i Funduszu Spójności

Komisja udostępnia unijne ramy kompetencji wraz z towarzyszącym im narzędziem samooceny dla krajowych organów koordynujących, instytucji zarządzających, certyfikujących i audytowych, wspólnych sekretariatów i instytucji pośredniczących. Instrumenty te będą wspierać organy administracji w ich wysiłkach zmierzających do poprawy ich zdolności administracyjnych w zakresie zarządzania funduszami, pomagając im zidentyfikować i wyeliminować potencjalne braki kompetencyjne.
Unijne ramy kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania EFRR i Funduszu Spójności

Wspieranie budowania potencjału administracyjnego po 2020 roku

Zapraszamy instytucje zarządzające do składania wniosków w ramach pilotażowej inicjatywy Komisji pn. „Wspieranie budowania potencjału administracyjnego”. Jeśli dana instytucja zostanie wybrana, otrzyma wsparcie doradcze UE dostosowane do indywidualnych potrzeb z myślą o rozwijaniu jej potencjału administracyjnego, tak aby była dobrze przygotowana na okres po 2020 roku. Specjalistyczne wsparcie będzie świadczone w ścisłej współpracy z OECD.

Kolejne kroki:

Termin składania wniosków przez instytucje zarządzające upływa 9 kwietnia 2018 r.. Wyniki opublikowane zostaną pod koniec kwietnia. Więcej informacji można znaleźć w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.
Wspieranie budowania potencjału administracyjnego po 2020 roku en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Ten praktyczny pakiet instrumentów ma być źródłem pomysłów dla administracji państw członkowskich przy opracowywaniu planów działania w zakresie budowania własnych zdolności administracyjnych, aby ułatwiać realizację programów i promować dobre praktyki.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en