Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Inne narzędzia

 

Aktualności

  Zimowe wydanie magazynu Panorama, obejmujące szeroki zakres tematów: od problemów miejskich po kulturę i przemiany przemysłowe, jest już dostępne do pobrania.

  Otwieramy je raportem austriackiej prezydencji podsumowującym proces przygotowania powołanego przez nią zespołu do negocjacji pakietu legislacyjnego 2021–2027 z Radą.  W wywiadzie prezentujemy tym razem sylwetki minister-prezydent Malu Dreyer oraz ministra gospodarki dr. Volkera Wissinga z niemieckiego regionu Nadrenia-Palatynat. Sprawdzamy ponadto, jak spożytkowano unijne fundusze na potrzeby realizacji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego oraz w jaki sposób dofinansowanie pomaga regionom przechodzić przemiany przemysłowe, a także przedstawiamy bliżej niektóre projekty wspierane w ramach programu „Innowacyjne działania miejskie”.

  W sekcji „Waszym zdaniem” zamieszczamy wieści z Castilla-La-Mancha, Finlandii i południowej Polski, a także udzielamy głosu młodzieży relacjonującej swojej doświadczenia z udziału w programie „Wolontariat młodzieży Interreg” oraz w programie medialnym „Youth4Regions”.

  Rozmawiamy z tegorocznymi zwycięzcami konkursu Regiostars, przedstawiamy niektóre wydarzenia z tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast i prezentujemy najważniejsze fragmenty opublikowanego niedawno przez Eurostat rocznika regionalnego 2018. Dział projektów odwiedza Polskę, Danię, Słowację, Włochy i Grecję.

  Przyjemnej lektury!

  Panorama 67: Success stories across our regions and borders

  Jesienne wydanie magazynu Panorama, obejmujące szeroki zakres tematów: od problemów miejskich po współpracę międzynarodową i politykę energetyczną, jest już dostępne do pobrania.

  Nowe wydanie poświęcone jest Litwie. W wywiadzie dla naszego magazynuVilius Šapoka, litewski minister finansów, wyjaśnia, w jaki sposób Litwa wykorzystuje środki unijne do zwiększania konkurencyjności i wydajności poprzez inwestycje w rozwój przedsiębiorstw. Ilustrują to opisy pięciu nowych projektów. W części „Uchwycone obiektywem” pokazujemy projekty korzystające z dofinansowania z UE w niemieckim regionie Nadrenia-Palatynat.

  Ponadto przyglądamy się temu, w jaki sposób polityka spójności wspiera realizację celów związanych ze zrównoważoną energią i społeczeństwem niskoemisyjnym, oraz przybliżamy strategiczne partnerstwa z miastami na całym świecie, które powstały dzięki programowi międzynarodowej współpracy miast. Omawiamy także wnioski z opublikowanego niedawno sprawozdania na temat działalności gospodarczej w Chorwacji, Czechach, Portugalii i na Słowacji.

  Przedstawiamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu na blog oraz konkursu fotograficznego #EUinMyRegion. Podsumowujemy również zakończony niedawno projekt Road Trip i prezentujemy wrażenia wszystkich ośmiu młodych uczestników, zebrane w Berlinie po zakończeniu ich przygody. Dział projektów odwiedza tym razem Gibraltar, Rumunię i Niemcy.

  Panorama 66 - Litwa: budowanie bardziej inteligentnej przyszłości

  Fundusze EOG i fundusze norweskie to wkład finansowy Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii w solidarność i spójność europejską. W okresie programowania 20142021 na programy wspierające inwestycje UE w centralnej i południowej Europie przeznaczono 2,8 mld EUR.

  Islandia, Liechtenstein i Norwegia prowadzą bliską współpracę z UE i są członkami jednolitego rynku na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Współpraca obejmuje realizację wspólnego celu, jakim jest zmniejszenie dysproporcji społecznych i gospodarczych w EOG.

  Wymienione wyżej kraje uczestniczą w realizacji tego celu poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie. Podobnie jak Fundusz Spójności fundusze te wspierają państwa członkowskie UE, których dochód narodowy brutto na osobę jest niższy niż 90% wysokości średniego dochodu narodowego brutto w UE. Kraje te mają taki sam cel jak UE, a jest nim zielona, konkurencyjna i sprzyjająca włączeniu społecznemu Europa. 

  Zgodnie z priorytetami UE na obecny okres finansowania w ramach funduszy EOG/norweskich ustanowiono niedawno fundusze regionalne, które mają zwalczać bezrobocie i promować współpracę transgraniczną.

  Zwiększanie wpływu

  Na początku okresu programowania każdy kraj korzystający z funduszy przedstawia swoje priorytety w zakresie inwestycji w ramach dwustronnego protokołu ustaleń z państwami będącymi donatorami. W czasie negocjacji odbywają się konsultacje z Komisją Europejską w celu uniknięcia dotowania tych samych sektorów i zapewnienia, że finansowanie jest kierowane w obszary, gdzie będzie miało największy wpływ. Programy wprowadzane w ramach funduszy muszą być zgodne z zasadami UE oraz spełniać standardy w zakresie praw człowieka, dobrych rządów, zrównoważonego rozwoju i równości płci. 

  Fundusze UE i EOG uzupełniają się wzajemnie i są zazwyczaj zarządzane przez tę samą instytucję na szczeblu krajowym. Jeden fundusz może wspierać drugi na przykład poprzez pomoc w rozwoju programu pilotażowego lub finansowanie różnych aspektów tego samego projektu. Z funduszy finansowane są również projekty, dla których trudno jest uzyskać środki na poziomie krajowym lub unijnym, przez co unika się duplikowania finansowania tych samych projektów. Zarówno fundusze UE, jak i EOG pomagają w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania na poziomie publicznym i prywatnym. 

  Głównym celem funduszy jest umocnienie wzajemnych relacji między Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a krajami będącymi beneficjentami. Priorytety odzwierciedlają wspólne europejskie wyzwania, a zarówno donatorzy, jak i beneficjenci są zainteresowani współpracą. Fundusze zostały ustanowione, aby ułatwić i wspierać dwustronne partnerstwo między instytucjami publicznymi, firmami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi na wszystkich szczeblach. W każdym okresie programowania wsparcie uzyskują tysiące projektów, w tym wspólne projekty badawcze i łączone projekty z sektora MŚP, a także wymiany typu peer-to-peer i szkolenia dla pracowników.

  Wspieranie demokracji

  Cechą wyróżniającą fundusze EOG jest fakt, że minimum 10% środków jest kierowanych bezpośrednio do organizacji społeczeństwa obywatelskiego w każdym z krajów beneficjentów. Celem jest rozwój długoterminowej stabilności i zdolności społeczeństwa obywatelskiego do promowania udziału w demokracji, aktywnej postawy obywatelskiej i praw człowieka. 

  Rada Europy, OECD i Agencja Praw Podstawowych UE są partnerami w kilku programach i projektach, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem walkę z dyskryminacją, zwiększanie włączenia społecznego, rozwój gospodarczy oraz promowanie dobrych rządów. Umacnianie najsłabszych grup i mniejszości, takich jak społeczność Romów, jest bardzo istotną kwestią w ramach funduszy w wielu krajach będących beneficjentami.

  Sektory priorytetowe funduszy EOG i funduszy norweskich na lata 2014–2021

  • Innowacja, badania, edukacja i konkurencyjność
  • Włączenie społeczne, zatrudnienie ludzi młodych i ograniczenie ubóstwa
  • Środowisko, energia, zmiana klimatu i gospodarka niskoemisyjna
  • Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i prawa podstawowe
  • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

  Więcej informacji

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

Więcej wiadomości

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people