Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Inne narzędzia

 

Aktualności

  Letnie wydanie magazynu Panorama można już pobrać w wersji elektronicznej. Głównym tematem numeru jest reakcja UE na kryzys związany z COVID-19. Przyglądamy się bliżej inicjatywie inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa oraz innym instrumentom finansowym. Prezentujemy także projekty poświęcone walce z pandemią. Z kolei w sekcji „Punkt danych” wyjaśniamy, jak polityka spójności pomaga regionom inwestować w ochronę zdrowia.

  Najnowsze wydanie poświęcone jest włoskiemu regionowi Emilia-Romania, który z powodzeniem łączy historię i tradycję z innowacyjnością, o czym opowiada nam w specjalnym wywiadzie prezydent regionu, Stefano Bonaccini. Z okazji 30-lecia programu Interreg przedstawiamy jego osiągnięcia na rzecz Zielonego Ładu dzięki wdrażaniu udanych projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska. Poza tym poznajemy pracę audytorów, a także świętujemy dołączenie Macedonii Północnej do krajów realizujących strategię UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego.

  W sekcji „Waszym zdaniem” zamieszczamy najświeższe informacje z sieci Eurocities oraz prezentujemy pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Dział projektów odwiedza tym razem Belgię, Niderlandy, Irlandię i Zjednoczone Królestwo.

  Panorama 73: Emilia-Romagna in line for a smarter future

  W 2020 r. upływa 30 lat od momentu zapoczątkowania programu Interreg – sztandarowego programu UE zmierzającego do zacieśnienia współpracy terytorialnej między regionami przygranicznymi. W związku z tą szczególną rocznicą komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira wydała następujące oświadczenie:

  Interreg to program bliski memu sercu. Interreg jest wyjątkowym instrumentem współpracy, wspieranym w ramach polityki spójności. Umożliwia on poszczególnym regionom i krajom nawiązywanie współpracy i wspólne podejmowanie wyzwań. Projekty Interreg to konkretne przykłady na to, że granice nie muszą stanowić przeszkody, a raczej być szansą na wzrost i okazją do udanej współpracy. W ciągu ostatnich 30 lat, dzięki licznym projektom wspieranym przez UE, program Interreg doprowadził do zacieśnienia kontaktów ponad 170 mln Europejczyków mieszkających w regionach przygranicznych, poprawiając ich jakość życia i tworząc nowe możliwości współpracy.

  Obchody 30. lat istnienia programu Interreg przypadają w kluczowym momencie historii UE. Stoimy w obliczu poważnych wyzwań globalnych i lokalnych, musimy więc odzyskać zaufanie obywateli i pokazać, że jesteśmy skuteczni! Program Interreg realizujemy od 30 lat tak, aby nie pozostawiać nikogo w tyle i budować wspólną Europę: krok po kroku. Pragniemy kontynuować tę misję, ale także wykorzystać okazję związaną z rocznicą, by przemyśleć ponownie motywy, którymi się kierujemy, i nadać świeży impuls jednej z najważniejszych wartości w Unii Europejskiej, a jest nią: idea współpracy, za którą kryje się przekonanie, że razem jesteśmy silniejsi.

  Kontekst

  Zapoczątkowana w 1990 r. Europejska współpraca terytorialna, znana powszechniej jako Interreg, to sztandarowy program realizowany w ramach polityki spójności. Instrument ten ustanawia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich. Celem nadrzędnym Europejskiej współpracy terytorialnej jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości. W ramach Interreg istnieją trzy typy programów: programy transgraniczne (Interreg A), transnarodowe (Interreg B) i międzyregionalne (Interreg C).

  Dotychczas miało miejsce pięć następujących po sobie okresów programowania: INTERREG I (1990-1993) - INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020).

  Programy współpracy w ramach Interreg obejmują cały kontynent europejski, a ich łączny budżet w okresie programowania 2014–2020 wynosi ponad 12 mld EUR, wliczając wkład UE i państw członkowskich.

  Kampania związana z 30. rocznicą współpracy Interreg będzie prowadzona przez cały 2020 r. i będzie skupiać się na następujących tematach: sąsiedzi, ekologia i młodzież. W kampanii podsumujemy dotychczasowe osiągnięcia oraz rozważymy możliwe drogi rozwoju w przyszłości.

  Więcej informacji:

  Społeczność skupiona wokół programów transgranicznych realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI CBC) obejmuje setki tysięcy osób pracujących na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej – mieszkańców Europy i osób spoza jej terytorium, współpracujących ze sobą w celu wspierania działań, stymulowania rozwoju gospodarczego oraz przekazywania wiedzy.

  Celem działań realizowanych zarówno przez DG NEAR, jak i DG REGIO jest dalsze zacieśnianie współpracy na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, rozwijanej w ramach polityki sąsiedztwa i polityki spójności. W terenie cały proces nieustannie opiera się na budowaniu zaufania oraz więzi między ludźmi zamieszkującymi tereny przygraniczne Unii Europejskiej, a także poprawianie jakości codziennego życia ludzi mieszkających po obu stronach granic Wspólnoty dzięki współpracy. Pozostałe priorytety obejmują budowanie dróg łączących rynki i usprawniających turystykę, recykling odpadów w celu produkcji nawozów, a także ochronę zagrożonych gatunków w celu zatrzymania spadku różnorodności biologicznej.

  Od 1 stycznia 2020 r. programy transgraniczne realizowane w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) trafiły pod egidę DG REGIO jako element grupy programów Interreg, co pozwoli na zwiększenie koordynacji oraz zapewnienie synergii z innymi instrumentami współpracy terytorialnej.

  Programy obejmują obecnie 31 krajów, wiele języków, kultur oraz stylów życia, jednak wszystkie przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych zamieszkujących tereny położone po obu stronach granicy Unii Europejskiej – dzieje się tak dzięki temu, że poszukują wspólnych rozwiązań istniejących problemów i przeszkód. W tych trudnych czasach realizowane programy stanowią żywy dowód tego, co tak naprawdę oznacza współpraca – nieustanne utrzymywanie kontaktów, prowadzenie wymian oraz wspólnych działań pomimo granic.

  Przekraczanie granic

  Jeszcze nigdy w historii wyzwania stojące przed ludźmi nie były tak globalne. Obecnie stawiamy czoła szeregowi problemów, takich jak zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne oraz napięcia społeczne. Jeśli problemy te dotykają terenów przygranicznych ościennych krajów, automatycznie dotykają także Europy i na odwrót. Izolacja nigdy nie stanowi dobrej i dojrzałej reakcji na kryzysy, ponieważ globalne zagrożenia nie potrzebują wizy, aby przekraczać granice.

  Programy współpracy transgranicznej (CBC) na terenach leżących przy zewnętrznych granicach Unii Europejskiej otwierają przed tysiącami organizacji możliwości współpracy, wymiany wiedzy oraz doświadczeń w ramach codziennej działalności, a także przyczynianie się w wymierny sposób do rozwoju poszczególnych regionów. 15 programów transgranicznych realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa obejmuje tereny od Finlandii i Rosji na północy, aż po kraje takie jak Węgry i Ukraina na wschodzie oraz obszary na południu takie Włochy, a także kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Dotyczą one tysięcy kilometrów granic lądowych i morskich, jednej przeprawy morskiej oraz trzech basenów morskich, a łączny budżet przyznany na ich realizację w okresie programowania 2014–2020 wyniósł 1 miliard euro. Do tej pory wpłynęło przeszło 4200 wniosków, a dofinansowano ponad 600 projektów. Grupa beneficjentów działań obejmuje przeszło 2000 organizacji pozarządowych, uniwersytetów, gmin oraz prywatnych przedsiębiorstw. Wszystkie one stanowią mikrokosmos podmiotów publicznych i prywatnych, którym przyświeca jeden cel – budowanie zaufania wśród społeczności.

  Przyjmowanie wspólnych zasad

  „Wiele lat temu, kiedy zaczynaliśmy współpracę, widzieliśmy wiele projektów lustrzanych – społeczności po jednej stronie granicy miały tendencję do robienia tego samego, co ludzie po drugiej stronie”, twierdzi Mathieu Bousquet, kierownik działu C1 – Gruzja, Mołdawia, współpraca transgraniczna w DG NEAR. „Obecnie beneficjenci coraz częściej współpracują ze sobą, aby osiągać wspólne cele”.

  Współpraca na terenach otaczających zewnętrzne granice Unii Europejskiej zaczęła nabierać kształtów już w 2006 roku. W pierwszym okresie programowania (2007–2013) wszyscy musieli stawić czoła wielu wyzwaniom z racji tego, że instrument został rozszerzony na pełne sąsiedztwo Wspólnoty i wówczas po raz pierwszy zastosowano zestaw wspólnych zasad.

  „Każdy musiał zapomnieć o wszystkim, co już zdążyliśmy dobrze poznać, zwłaszcza o konkretnych procedurach finansowania opartych na polityce spójności w przypadku państw członkowskich, a także pomocy rozwojowej oraz pomocy technicznej w przypadku krajów partnerskich”, wyjaśnia Carlos Bolaños, kierownik zespołu w TESIM – jednostce odpowiedzialnej za wsparcie techniczne realizacji i zarządzania programów w ramach ENI CBC. „Dziś możemy śmiało powiedzieć, że udało nam się zbudować prawdziwe partnerstwo, a programy są zarządzane wspólnymi siłami. To »poczucie odpowiedzialności« jest w pewien sposób wyjątkowe na tym polu współpracy i stanowi prawdziwy atut inicjatywy ENI CBC”.

  Pomimo kryzysów finansowych targających Europą oraz zawirowań w poszczególnych regionach, programy transgraniczne realizowane w ramach ENI działają prężnie. Realizacja pierwszego cyklu programowania przypadła na lata głębokiego kryzysu gospodarczego, który dotknął Europę i kraje ościenne, a także krwawych konfliktów w Syrii oraz napiętej sytuacji na Krymie. Zaangażowanie zainteresowanych stron było jednak na tyle silne, że udało im się nie tylko utrzymać ciągłość współpracy, ale również doprowadzić do przedłużenia jej na drugi okres programowania – lata 2014–2020. Dziś wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie trzeciego etapu, a już teraz ruszyły pewne prace związane z okresem programowania 2020–2027. Mimo że oznacza to także wprowadzenie nowych zasad, cała społeczność jest gotowa, by jeszcze raz stawić czoła wyzwaniom.

  „Na samym początku nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić, że współpraca będzie realizowana na tak równych warunkach. Nie do pomyślenia było to, że beneficjent z kraju partnerskiego będzie mógł poprowadzić projekt”, dodaje Bolaños. „Oczywiście nie chodziło o to, że nie wierzyliśmy w ich możliwości – po prostu unijne przepisy dotyczące zarządzania funduszami publicznymi są dość złożone i wymagają nauki oraz zrozumienia. Obecnie wiemy już, że udało nam się dokonać znacznych postępów dotyczących tej dziedziny”.

  W praktyce Federacja Rosyjska jest nie tylko krajem o największej liczbie beneficjentów, których liczba na chwilę obecną wynosi 390, lecz dodatkowo 30 % wszystkich realizowanych projektów jest obecnie prowadzonych przez organizacje oraz instytucje z tego kraju partnerskiego.

  Nowe sposoby współpracy

  O jak dużych projektach mówimy? Ich wartość wynosi od 50 000 aż do 3 milionów euro. W wielu przypadkach są to inicjatywy pilotażowe, których celem jest utorowanie drogi do nowych modeli współpracy w ramach wielu sektorów, od ochrony środowiska do transferu technologii na rzecz MŚP, od rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, aż po rozwój infrastruktury, otwarte rynki i wspieranie zrównoważonej turystyki.

  „Cieszymy się z tego, że od początku przyszłego roku programy transgraniczne realizowane w ramach ENI trafią pod egidę DG REGIO. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z sąsiednimi krajami, charakteryzującą się silnym poczuciem odpowiedzialności, a także opracowanie nowej generacji programów. Chcemy wykorzystać korzyści płynące z zaproponowanych uproszczeń na okres po 2020 roku, a także stworzyć silniejsze powiązania pomiędzy programami należącymi do rodziny Interreg”, twierdzi Jean-Pierre Halkin, kierownik działu ds. makroregionów, współpracy międzynarodowej/międzyregionalnej, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej oraz rozszerzenia w DG REGIO. „Jednocześnie w 2020 roku będziemy mieli okazję do świętowania 30. rocznicy istnienia połączonej rodziny programów Interreg. Dzięki temu 2020 rok będzie niewątpliwie rokiem współpracy”.

  W ramach poprzedniej generacji programów realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) powstały odpowiednie narzędzia oraz zgromadzono stosowną wiedzę. Realizowane obecnie programy transgraniczne w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa stanowią kontynuację dotychczasowych działań, co przyczynia się do dalszej konsolidacji bogactwa stosunków międzyludzkich, przełamywania stereotypów i obalania historycznych uprzedzeń. Wszystko to dlatego, że nasi sąsiedzi są dla nas ważni! Podobnie jak współpraca!

  Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Więcej wiadomości

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people