Panorama 74: Świat po COVID-19: finansowanie zielonej i cyfrowej transformacji MŚP

Inne narzędzia

 
18/11/2020

Obecny czas, w którym wszystkie kraje stają wobec kryzysu zdrowotnego, społecznego i gospodarczego na niespotykaną dotąd skalę, można przyrównać do rejsu po wzburzonym morzu. Kryzys ten szczególnie mocno dotyka małe i średnie przedsiębiorstwa. Mając za sobą państwa członkowskie UE, Komisja Europejska zareagowała na te nowe, pilne potrzeby w bardzo elastyczny sposób, odpowiednio dostosowując unijne prawodawstwo i pomagając europejskim przedsiębiorcom przetrwać burzę dzięki łatwiejszemu dostępowi do funduszy.

Aby pomyślnie przeprowadzić Europę przez proces odbudowy prowadzący do stworzenia silnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki, w sposób oczywisty musimy jak najszybciej pobudzić wzrost gospodarczy. Oczywiste jest również, że powinniśmy się stać silniejszą, bardziej odporną i lepiej zintegrowaną wspólnotą. Jednak głównym wyzwaniem stojącym przed nami jest zaprojektowanie skrojonego na miarę wsparcia finansowego i praktycznego, które byłoby motorem wzrostu gospodarczego opartego na bliźniaczych celach zielonej i cyfrowej transformacji – wszystko to z myślą o ponownym osiągnięciu konwergencji we wszystkich krajach UE.

W tym celu potrzebne jest finansowanie dla firm, które pomoże im w rozwoju i tworzeniu wspólnej wartości. Fundusze unijne mają na celu pomoc przedsiębiorstwom w zaangażowaniu się w opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań społecznych, które są zbieżne z ich strategiami osiągania zysków i realizacji celów biznesowych.

Są przedsiębiorstwa, które już sprawdziły, jak wygląda granica między celem a zyskiem, i podjęły właściwe działania, aby w swoje plany biznesowe wpleść rozwiązania społeczne. Zarówno przedsiębiorstwa z sektora publicznego, jak i firmy prywatne mogą służyć wyższym celom społecznym, a jednocześnie dążyć do maksymalizacji zysków. Każda decyzja biznesowa ma określony wpływ na pracowników, klientów, dostawców, szerszą społeczność i środowisko. Przedsiębiorstwa muszą więc przyjąć aktywną postawę w procesie zielonej i cyfrowej transformacji.

Ambitne cele i innowacje

W dobie trwającego kryzysu przedsiębiorcy jeszcze bardziej potrzebują poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia finansowego i praktycznego. Obecna sytuacja daje nam również możliwość przewartościowania sposobów prowadzenia działalności. Celem unijnego współfinansowania jest motywowanie i wspieranie przedsiębiorców do wprowadzania bardziej ambitnych zmian i innowacyjnych modeli biznesowych, które pozwolą im osiągać maksymalne zyski i tworzyć wspólną wartość. Jaki jest zatem najlepszy środek do tego celu – pożyczki, czy może dotacje?

Z jednej strony oferowanie instrumentów finansowych, takich jak pożyczki, gwarancje i kapitał własny, stanowi okazję do współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, co z kolei umożliwia pozyskanie kapitału prywatnego do realizacji inwestycji o dużym znaczeniu. Kryzys związany z COVID-19 sprawił, że wymagania finansowe są ogromne, a zadłużenie państw osiągnęło rekordowo wysoki poziom. Zatem środki z publicznej kasy mogą nie wystarczyć. Instrumenty finansowe ustanowione w ramach funduszy UE mogą służyć do mobilizowania prywatnych inwestycji poprzez przejęcie części ryzyka ponoszonego przez inwestorów, zwiększając finansowanie dla przedsiębiorstw.

Jednak należy też pamiętać, że sektor MŚP poniósł większe straty. W związku z tym dotacje unijne mogą stanowić niezbędne wsparcie na rzecz odbudowy dotychczasowych i wdrażania nowych modeli biznesowych w tak niepewnych czasach.

Zastosowanie tych dwóch narzędzi naraz może otworzyć całkiem nowe możliwości – daje szansę na wydobycie zalet obu tych podejść, a w efekcie ich połączenie może się okazać bardzo skutecznym mechanizmem finansowania zielonej i cyfrowej transformacji.

Osiąganie wzrostu gospodarczego

Podczas dostosowywania swoich modeli biznesowych przedsiębiorcy mogą też potrzebować wsparcia praktycznego, aby czyniąc dobro, osiągać zyski. Funkcje w zakresie doradztwa, wsparcia i budowania zdolności – to kluczowe elementy dobrze pomyślanych instrumentów finansowych, których zadaniem jest jeszcze bardziej zwiększać wydajność i skuteczność finansowania.

W połączeniu z dotacjami te instrumenty finansowe są w stanie zapewnić skrojone na miarę wsparcie finansowe i praktyczne potrzebne do realizacji strategii odbudowy i wzrostu gospodarczego w oparciu o cele zielonej i cyfrowej transformacji. Przedsiębiorstwa zorientowane na cel będą miały zasadniczy wkład w gospodarkę, która działa na rzecz ludzi i jest źródłem miejsc pracy, wzrostu i inwestycji.

Zmieniając sposób działania firm, możemy pomóc w rozwiązaniu istotnych problemów naszych czasów. Mamy możliwości, technologie i zasoby do tego, by budować silne i odporne społeczeństwo – a jednocześnie tworzyć warunki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.

Katerina Fortun, analityk polityczny, DG REGIO

Panorama 74: Latvia building bridges to strengthen regional growth

Aktualności