Panorama 69: Szybki internet w każdym regionie Europy

Inne narzędzia

 
16/07/2019

Konkurencyjność gospodarcza regionów, a zwłaszcza regionów wiejskich, zależy od dobrej łączności. Nie chodzi wyłącznie o połączenia drogowe i kolejowe, ale również o tzw. autostrady internetowe.

Cytując Rudolfa Niesslera, dyrektora ds. inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego w DG REGIO: „Szerokopasmowy dostęp do internetu, zwłaszcza na obszarach wiejskich, przyczynia się do wzrostu liczby ludności i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy”. Najważniejsze jest zatem to, by obszary wiejskie nie pozostawały pod tym względem w tyle.

Przepaść cyfrowa

Dane statystyczne pokazują jednak, że pomimo znacznych wysiłków podejmowanych przez UE i większość państw członkowskich przepaść między obszarami wiejskimi i miejskimi pod względem poziomu łączności wciąż pozostaje nierozwiązanym problemem. W ciągu ostatnich kilku lat poziom łączności internetowej w Europie systematycznie się zwiększał, obejmując ponad 80 % populacji. Jednak po rozdzieleniu poszczególnych danych można zauważyć, że w odniesieniu do obszarów wiejskich odsetek ten wynosi mniej niż 50 %, a wspomniana przepaść nie maleje w tempie umożliwiającym osiągnięcie celów Europejskiej agendy cyfrowej do 2020 roku

Plan działania dotyczący łączności szerokopasmowej na obszarach wiejskich

W związku z powyższym Komisja Europejska wdrożyła Plan działania dotyczący łączności szerokopasmowej na obszarach wiejskich. Kluczowym aspektem tej inicjatywy jest podejście międzyresortowe skupiające służby Komisji Europejskiej zajmujące się różnymi dziedzinami, takimi jak rozwój regionalny, rozwój obszarów wiejskich i cyfryzacja.

Plan działania składa się z sześciu elementów, z których wszystkie mają na celu zapewnienie łączności szerokopasmowej na obszarach wiejskich: 

  1. Utworzenie sieci biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO). 
  2. Organizowanie „misji w dziedzinie łączności szerokopasmowej” w państwach członkowskich i regionach, w których zasięg sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich jest niski. 
  3. Opracowanie wspólnej metodologii planowania, raportowania i monitorowania inwestycji dotyczących sieci szerokopasmowych. 
  4. Wprowadzenie testu kontrolnego dla obszarów wiejskich.
  5. Aktualizacja przewodnika Komisji Europejskiej dotyczącego inwestycji szerokopasmowych.
  6. Opracowanie ram działania w zakresie łączności szerokopasmowej na obszarach wiejskich, aby pomóc w realizacji projektów szerokopasmowych na tych obszarach. 

Sieć biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej

W pierwszej kolejności celem Komisji Europejskiej jest wspieranie rozwoju i rozbudowy sieci biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej. Współpraca i zaangażowanie różnych administracji powinny pomóc w przezwyciężeniu niektórych problemów, z jakimi boryka się wiele regionów, związanych z niewystarczającą zdolnością administracyjną i wiedzą specjalistyczną w dziedzinie sieci szerokopasmowych. Jedną z podstawowych kwestii jest skomunikowanie biur kompetencji z zainteresowanymi stronami na obszarach wiejskich. Z przeprowadzonego niedawno badania wynika, że mniej niż 20 % biur ma kontakt z siecią rozwoju obszarów wiejskich w swoim kraju. Przepaść cyfrową można wyeliminować wyłącznie poprzez połączenie biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej z najważniejszymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem poszczególnych problemów dotykających obszary wiejskie. 

Czym jest sieć biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej? 

Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do stworzenia sieci biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej w celu rozwiązania wspólnych problemów.

Powinny one pełnić rolę pojedynczych punktów kontaktowych w kwestiach dotyczących sieci szerokopasmowych, w szczególności kwestii:

•       regulacyjnych

•       technicznych

•       finansowych 

Biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej zostały ustanowione w każdym państwie członkowskim, w tym w wielu regionach. Wykaz biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej można znaleźć tutaj

W 2019 r. DG REGIO i DG AGRI wprowadzą test kontrolny dla obszarów wiejskich. Oznacza to, że każda instytucja zarządzająca, która chciałaby przeprogramować unijne środki przewidziane pierwotnie na rozwój sieci szerokopasmowych, będzie musiała udowodnić, że łączność na obszarach wiejskich zostanie zapewniona w inny sposób. Zapobiegnie to sytuacjom, w których fundusze są „zabierane” z obszarów o największym zapotrzebowaniu tylko dlatego, że obszary te „są problematyczne”.

Komisja Europejska pracuje obecnie nad dwoma przewodnikami, w których znajdą się wytyczne dla planistów projektów i inwestorów k w zakresie opracowywania projektów szerokopasmowych. Są to: zaktualizowany przewodnik dotyczącyinwestycji w sieci szerokopasmowe oraz przewodnik dotyczący inwestycji na obszarach wiejskich, który ma zostać opublikowany w drugiej połowie 2019 roku. 

Kolejne kroki

Przepaść cyfrowa między obszarami wiejskimi i miejskimi jest rzeczywistym problemem, który nie zostanie przezwyciężony w krótkim czasie. Dlatego też Komisja Europejska nadal aktywnie wspiera biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej w całej UE i zobowiązuje się do przeznaczenia odpowiednich zasobów w nadchodzącym okresie finansowania. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentu „Łącząc Europę”, ale także poprzez nowe instrumenty, takie jak fundusz „Connecting Europe Broadband Fund” (CEBF) czy InvestEU.

Zarówno państwa członkowskie, jak i regiony mają obecnie obowiązek ustanowienia odpowiednich struktur i systemów wsparcia umożliwiających obszarom wiejskim uzyskanie pomocy, której potrzebują. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Plan działania: https://europa.eu/!hW99FV

Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Aktualności