Równość płci: jak miasta mogą przejąć inicjatywę

Inne narzędzia

 
13/05/2019

Nowe sprawozdanie sporządzone w ramach unijnego programu URBACT pokazuje, w jaki sposób władze miasta mogą podjąć pewne proste, praktyczne kroki w celu zapewnienia równości płci poprzez zbieranie danych, politykę i konsultacje, przyczyniając się w ten sposób do poprawy życia obywateli w całej UE.

Istnieje wiele sposobów, w jakie władze miast mogą przejąć inicjatywę w walce o równość płci. Do przykładów zaliczają się: obalanie szkodliwych stereotypów, zmiana sposobu przydzielania budżetów lub lepsze wsparcie kobiet przedsiębiorców. Nowe sprawozdanie sporządzone w ramach programu URBACT podkreśla szereg innowacyjnych praktyk w miastach w całej UE i sugeruje praktyczne sposoby, za pomocą których władze mogą wnieść rzeczywisty wkład w podniesienie jakości życia swoich obywateli.

Inicjatywa URBACT to program na rzecz europejskiej współpracy terytorialnej, którego celem jest wspieranie zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju miast w całej Europie. Jego misją jest umożliwienie miastom współpracy i opracowania zintegrowanych rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich, poprzez tworzenie sieci, dzielenie się doświadczeniami i identyfikowanie dobrych praktyk.

Przykładowo w Estonii sieć Interaktywne miasta programu URBACT umożliwiła miastu Tartu wzmocnienie uczestnictwa obywateli w planowaniu przestrzennym, ze szczególnym naciskiem na mobilizację młodych ludzi, w ramach ciągłego dążenia do cyfryzacji procedur administracyjnych. W Neapolu, we Włoszech, inicjatywa Druga szansa[1] tchnęła nowe życie w dawny, opuszczony szpital wojskowy, przekształcając go w popularną przestrzeń społeczną o różnych funkcjach.

Obecnie raport URBACT dotyczący równouprawnienia miast ma na celu pokazanie władzom miast, w jaki sposób mogą wdrażać polityki i inicjatywy uwzględniające aspekt płci, które poprawią codzienne życie mieszkających w nich ludzi. Autorzy mają nadzieję zwiększyć świadomość na temat nierówności płci na poziomie lokalnym, pokazać, w jaki sposób wpływa to na obywateli, oraz podkreślić, jakie działania mogą podjąć władze miejskie w celu rozwiązania tych problemów.

Skłanianie do zadawania właściwych pytań

Działania na rzecz równości płci w miastach sprawiają, że władze lokalne wprowadzają pozytywne zmiany poprzez ustalanie priorytetów i wdrażanie polityki uwzględniającej kwestie płci.

„Ze względu na swoją naturę równość płci jest celem długoterminowym, więc chociaż to sprawozdanie nie jest wyczerpujące, odzwierciedla bieżące obawy, sugeruje dobre praktyki i ocenia dzisiejszy kontekst”, mówi współautorka raportu, Sally Kneeshaw. I dodaje: „Nie oferuje ono gotowych rozwiązań, ale stanowi punkt wyjścia: bodziec do postawienia właściwych pytań, które mają pomóc wszystkim decydentom miejskim w zwiększeniu równości płci w Europie”.

Raport podkreśla innowacyjne i proste do powtórzenia inicjatywy, które zostały już wdrożone w wielu miastach europejskich.

Przykładowo w Rymniku, w Rumunii, władze dowiedziały się, że miejskie obiekty sportowe były w nieproporcjonalnym stopniu wykorzystywane przez mężczyzn. Seria konsultacji z kobietami umożliwiła miastu podjęcie niedrogich działań — takich jak zmiana sposobu reklamowania usług i zapewnienie zajęć wyłącznie dla kobiet — w wyniku których obiekty sportowe w większym stopniu sprzyjają integracji i są częściej wykorzystywane przez kobiety.

Natomiast w Bolonii, we Włoszech, zorganizowano kampanię medialną, w ramach której zatrudniono i przeszkolono młode kobiety do pełnienia funkcji ambasadorek w celu przeciwdziałania dyskryminacji społeczności Romów, Sintich i Camminantich. W celu eliminowania szkodliwych stereotypów rada miejska Cascais w Portugalii zapewniła szkolenie dla wszystkich pracowników działu komunikacji, aby pokazać im, jak mogą unikać odtwarzania tradycyjnych, przestarzałych stereotypów dotyczących płci w materiałach cyfrowych i drukowanych.

Władze miejskie prekursorem zmian

Mimo że stanowią ponad połowę ludności, kobiety są niedostatecznie reprezentowane na prawie każdym szczeblu administracji UE: stanowią zaledwie 28,6 % członków zgromadzeń regionalnych, 36 % członków rad miejskich i tylko 15 % burmistrzów. Kobiety nadal otrzymują wynagrodzenie 16 % niższe niż mężczyźni, wykonują więcej nieodpłatnej pracy i doświadczają przemocy ze względu na płeć. Sprawozdanie sugeruje wiele sposobów, dzięki którym władze miasta mogą wprowadzić trwałe zmiany (patrz infografika).

Poprzez współpracę z władzami miast, organizowanie unijnych wydarzeń oraz ułatwienie wymiany ekspertów program URBACT przełożył istniejącą wiedzę na jasne, możliwe do zastosowania zalecenia. Podkreśla doświadczenie europejskich liderów w realizacji programu na rzecz równości płci w ścisłej współpracy z Radą Gmin i Regionów Europy.

„Chociaż w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci poczyniliśmy pewne postępy, wciąż mamy wiele do zrobienia, aby zapewnić równość płci dla wszystkich kobiet”, mówi w przedmowie sprawozdania Corina Creţu, europejska komisarz ds. polityki regionalnej. „Jako europejscy decydenci jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie bardziej sprawiedliwego traktowania obywateli miast, którzy nie będą narażeni na przemoc ze względu na płeć lub brak równości”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Panorama 68: North-West Romania going in the right direction

[1] https://urbact.eu/2nd-chance

Aktualności