Analiza potencjału rozwoju rynku kolejowych przewozów kontenerowych w Polsce

Inne narzędzia

 
11/04/2019

Celem niniejszego opracowania jest propozycja działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, które pozwolą na rozwój rynku kolejowych przewozów kontenerowych w Polsce w okresie do 2028. Opracowanie to bierze pod uwagę zarówno uwarunkowania zewnętrzne i aktualne trendy w wymiarze europejskim i globalnym, jak również specyfikę i konkurencyjność polskiego rynku. Analiza ta przedstawia zewnętrzne czynniki wpływające na rynek przewozów kontenerowych i charakteryzuje strukturę towarów w handlu pomiędzy UE, Polską i Chinami. Opisuje ona kierunki w morskim handlu kontenerowym, a także główne korytarze kolejowe łączące Azję i Europę wraz z ich połączeniami z korytarzami sieci bazowej TEN-T. 

Studium dokonuje analizy planów rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce i przedstawia ocenę polskiego rynku przewozów kontenerowych na tle innych krajów europejskich, wraz z jego głównymi trendami w latach 2004-2018. Raport ilustruje główne szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów kontenerowych w Polsce. Zawiera on propozycję priorytetowych inwestycji w infrastrukturę kolejową i intermodalną, jak również nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w kierunku poprawy konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce.

Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland

Aktualności

Powiązane tematy

Transport