Komisja publikuje pierwsze w historii jednolite sprawozdanie w sprawie wdrożenia strategii makroregionalnych UE

Inne narzędzia

 
16/12/2016

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pierwsze w historii jednolite sprawozdanie w sprawie wdrożenia czterech bieżących strategii makroregionalnych Unii Europejskiej (UE): strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, strategii UE na rzecz regionu Dunaju, strategii na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego oraz strategii na rzecz regionu alpejskiego.

Sprawozdanie zawiera ocenę stanu wdrożenia bieżących strategii i podsumowuje wyniki osiągnięte do tej pory. W sprawozdaniu odniesiono się także do wiedzy zdobytej dzięki dotychczasowym doświadczeniom, a ponadto przedstawiono liczne zalecenia dotyczące możliwych ścieżek rozwoju tychże strategii i związanych z nimi planów działań, mając też na względzie kontekst przyszłej polityki spójności.

W omawianym sprawozdaniu zostały uwzględnione wspólne przekrojowe kwestie, istotne dla wszystkich czterech strategii, niezależnie od stopnia ich zaawansowania (np. kwestie kształtowania polityki i jej planowania, zarządzania, monitorowania i sporządzania ocen, finansowania i komunikacji). W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano kluczowe rezultaty działań, a także wyzwania związane z każdą strategią makroregionalną.

W ocenie ogólnej proces wdrażania czterech strategii makroregionalnych UE przez 19 państw członkowskich i 8 krajów spoza UE zaowocował większym zainteresowaniem europejską współpracą terytorialną, spójnością terytorialną oraz ich wartością dodaną, a także przyczynił się do poszerzenia świadomości w tym zakresie. Strategie te wpłynęły na sprawniejszą koordynację i ściślejszą współpracę w określonych dziedzinach (np. dotyczących zdolności żeglugowej, energii, zmian klimatycznych) i pomiędzy zainteresowanymi krajami. Ponadto dzięki zbliżeniu z krajami spoza UE ożywiła się współpraca między nimi a UE. Omawiane strategie przyczyniły się też do kształtowania polityki, wdrażania istniejącego już prawodawstwa i pogłębienia dialogu pomiędzy poszczególnymi stronami.

Jak na razie nie udało się jednak wykorzystać w pełni ich potencjału, a jednocześnie wciąż istnieją pewne problemy, które trzeba przezwyciężyć. Między innymi, państwa członkowskie inicjujące strategie powinny zachować większą niezależność i szerszy zakres odpowiedzialności; należy też poprawić efektywność systemów zarządzania, a poszczególne dostępne źródła finansowania (na poziomie UE, regionów, kraju) muszą być lepiej skoordynowane. W sprawozdaniu podkreślono także znaczenie zasobów administracyjnych i zdolność osiągania zakładanych celów.

W świetle przyszłej polityki spójności pojawiły się pewne wątpliwości. Odnoszą się one w szczególności do efektu synergii i komplementarności pomiędzy strategiami makroregionalnymi UE i programami wspieranymi ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jak również dostosowania strategii do międzynarodowych programów Interreg i dalszego usprawniania systemu zarządzania.

Do sprawozdania dołączony został dokument roboczy służb Komisji, w którym zawarto bardziej szczegółowe informacje na temat stanu wdrożenia każdej ze wspomnianych strategii makroregionalnych oraz ścisłe zalecenia.

Sprawozdanie oferuje kompleksowy wgląd w mechanizmy czterech strategii makroregionalnych UE dzięki konkretnym przykładom wdrożonym w poszczególnych obszarach. Każda z tych strategii posiada określoną wartość dodaną, a mianowicie:

  • jakość wody w Morzu Bałtyckim poprawia się, a ilość wpływających substancji odżywczych zmniejsza się dzięki wdrożeniu takich projektów, jak PRESTO czy interaktywne zarządzanie zasobami wodnymi (IWAMA),
  • dzięki sieci SUBMARINER nadal z dużym zaangażowaniem wspierane są zarówno innowacyjne i zrównoważone metody wykorzystania zasobów morskich, jak i współpraca na tym polu między zainteresowanymi stronami i inicjowanie w związku z tym działań w regionie Morza Bałtyckiego,
  • na obszarach wzdłuż Dunaju wdrażane są projekty, takie jak SEERISK, dzięki którym poprzez skoordynowane zarządzanie ryzykiem i gospodarowanie zasobami wodnymi znacząco zmniejszyło się zagrożenie zniszczeniami wskutek powodzi,
  • wąskie gardła na Dunaju, utrudniające żeglugę, są likwidowane, przy czym zwiększone zostało też bezpieczeństwo żeglugi, a to za sprawą takich projektów, jak FAIRWAY i DARIF,
  • współpraca z krajami UE w zakresie konkretnych kwestii dotyczących wspólnego interesu w ramach strategii UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego pomaga zaangażowanym w nią krajom Bałkanów Zachodnich utorować drogę do wejścia do UE,
  • chcąc osiągnąć trwały wzrost gospodarczy przy poszanowaniu środowiska, morskie/lądowe korytarze łączące ziemię z lądem w basenie Adriatyku i Morza Jońskiego zostały wybrane na kluczowe obszary, na których należy wspierać strategiczne projekty,
  • takie projekty, jak „mountErasmus”, mają na celu ustanowienie transgranicznej przestrzeni edukacyjnej dla dualnego systemu szkoleń zawodowych w regionie alpejskim,
  • jeśli chodzi o przewozy pasażerskie łączność transgraniczna w regionie alpejskim ulega poprawie dzięki rozbudowaniu platformy „AlpInfoNet” w transgraniczny system informacji dotyczących podróży.

Dodatkowe informacje

Aktualności