Konsultacje (Polityka regionalna)

Otwarte konsultacje: prosimy o udział w otwartej konsultacji

Zamknięte konsultacje: rezultaty zamkniętych konsultacji

Otwarte konsultacje

Zamknięte konsultacje

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Obszary polityki

Polityka regionalna, transport

Grupa docelowa

Celem konsultacji jest wysłuchanie uwag i dotarcie do następujących zainteresowanych stron mających doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu lub ocenie dużych projektów z dziedziny transportu: władz regionalnych/krajowych i instytucji zarządzających programami operacyjnymi EFRR/FS, promotorów/beneficjentów dużych projektów transportowych wspieranych przez EFRR/FS, podmiotów gospodarczych w sektorze transportu, organizacji pozarządowych lub grup interesu, ekspertów i naukowców specjalizujących się w transporcie. W konsultacjach mogą również wziąć udział obywatele, którzy wyrażą taką chęć.

Data zamknięcia 11/04/2018 - 23/05/2018


Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Obszary polityki

Regional policy, Zatrudnienie i sprawy społeczne, Włączenie społeczne, Kształcenie i szkolenie zawodowe

Grupa docelowa

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw.

Data zamknięcia 10/01/2018 - 09/03/2018


Konsultacje społeczne: Inteligentna specjalizacja: Nowe podejście do europejskiego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez regionalne strategie w zakresie badań i innowacji

Obszary polityki

Polityka spójności, polityka w dziedzinie badań i innowacji, polityka przemysłowa, polityka edukacyjna i polityki powiązane (jednolity rynek cyfrowy, unia energetyczna, plan na rzecz wzrostu i inwestycji, rynek wewnętrzny itp.)

Grupa docelowa

W konsultacjach tych mogą wziąć udział wszyscy obywatele i wszystkie podmioty z UE zainteresowani wzrostem opartym na innowacjach w obszarze polityki spójności. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzielili wszyscy, którzy aktywnie angażują się w promowanie innowacji w UE.

Data zamknięcia 21/12/2016 - 24/03/2017


Ocena ex post EFRR i Funduszu Spójności na lata 2007–2013

Obszary polityki

Regional policy

Grupa docelowa

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Data zamknięcia 03/02/2016 - 27/04/2016


Konsultacje w sprawie pokonywania przeszkód w regionach przygranicznych

Obszary polityki Temat konsultacji dotyczy przede wszystkim polityki regionalnej i spójności terytorialnej, lecz powiązany jest ze wszystkimi najważniejszymi obszarami działalności (handlem zatrudnieniem, edukacją, transportem, badaniami naukowymi, energią itp.)
Grupa docelowa Do udziału w konsultacjach zachęcamy przede wszystkim mieszkańców obszarów przygranicznych (w państwach członkowskich UE oraz na granicy z krajami EFTA-EOG), władze krajowe, regionalne i lokalne, organy międzyrządowe i instytucje pozarządowe, instytucje akademickie, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną
Data zamknięcia 21/09/2015 - 21/12/2015


Konsultacje społeczne dotyczące miejskiego wymiaru polityki UE - najważniejsze elementy unijnej agendy miejskiej

Obszary polityki Polityki Regionalnej i Miejskiej
Grupa docelowa wszyscy obywatele i organizacje, zainteresowane podmioty zajmujące się rozwojem miast na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, a także państwa członkowskie, organizacje, instytuty badawcze i uczelnie wyższe oraz przedsiębiorstwa
Data zamknięcia 18/07/2014 - 26/09/2014


Konsultacje społeczne w sprawie strategii UE na rzecz regionu alpejskiego

Obszary polityki konsultacje dotyczą wszystkich głównych dziedzin polityki (transport, energia, środowisko, handel, zatrudnienie, badania itp.)
Grupa docelowa państwa członkowskie, władze lokalne i regionalne, organy międzyrządowe i pozarządowe, organizacje publiczne, przedsiębiorstwa, społeczeństwo obywatelskie i ogół społeczeństwa
Data zamknięcia 16/07/2014 - 15/10/2014


Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EN)

Obszary polityki Polityka regionalna
Grupa docelowa Państwa członkowskie, państwa nienależące do UE, władze lokalne i regionalne, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, organizacje publiczne, przedsiębiorstwa, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwo
Data zamknięcia 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Obszary polityki Green Public Procurement
Grupa docelowa Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Data zamknięcia From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Obszary polityki Social, Economic and Territorial Cohesion
Grupa docelowa Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data zamknięcia From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Obszary polityki All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Grupa docelowa Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Data zamknięcia 12.04.2010


Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej - różnorodność terytorialna siłą Europy.

Obszary polityki Polityka spójności
Grupa docelowa Państwa Członkowskie, regiony, miasta, instytucje wspólnotowe, partnerzy ekonomiczno-społeczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, szkoły wyższe i obywatele
Data zamknięcia 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Obszary polityki Cohesion Policy
Grupa docelowa Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Data zamknięcia 31.12.2008


Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość

Obszary polityki Polityka spójności
Grupa docelowa Państwa Członkowskie, regiony, miasta, instytucje wspólnotowe, partnerzy ekonomiczno-społeczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, szkoły wyższe i obywatele
Data zamknięcia 31 marca 2008r.


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Obszary polityki Cohesion Policy
Grupa docelowa Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data zamknięcia January 31, 2008


Polityka spójności a miasta: udział obszarów miejskich we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w regionach.

Obszary polityki Udział obszarów miejskich we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w regionach
Grupa docelowa Wszyscy
Data zamknięcia 17 lutego 2006r.


Polityka spójności na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013

Obszary polityki Polityka Spójności 2007-2013
Grupa docelowa Wszyscy
Data zamknięcia Wrzesień 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Obszary polityki Information and publicity on the Structural Funds
Grupa docelowa Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Data zamknięcia December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Obszary polityki Mid-term review of structural funds
Grupa docelowa Regional and local authorities
Data zamknięcia 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Obszary polityki Follow-up on the White Paper on European Governance
Grupa docelowa Regional and local authorities
Data zamknięcia 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Aktywność polityki Regional development and cohesion
Grupa docelowa European citizens
Data zamknięcia 2004


Nowości