Sprawozdanie z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za rok 2016

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2017

W art. 12 rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (zwanym dalej „rozporządzeniem”) przewidziano, że Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przedstawia się sprawozdanie dotyczące działalności Funduszu w poprzednim roku. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono działania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (zwanego dalej „Funduszem Solidarności”) w 2016 r. Sprawozdanie stanowi podsumowanie otrzymanych wniosków i spraw zamkniętych w 2016 r. Wnioski przedłożone Komisji w 2016 r. oceniono na podstawie zaktualizowanych kryteriów określonych w rozporządzeniu ze zmianami z 2014 r..

W 2016 r. do Komisji wpłynęło sześć wniosków o wkład finansowy z Funduszu Solidarności; wnioski te złożyły: Grecja (trzęsienie ziemi na Leukadzie), Zjednoczone Królestwo (powódź), Niemcy (powódź w Dolnej Bawarii), Cypr (susza i pożary), Portugalia (pożary na Maderze) i Włochy (trzęsienia ziemi). Seria trzęsień ziemi we włoskich Apeninach w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. stanowi dla Funduszu Solidarności największą klęskę żywiołową.

Cztery państwa zwróciły się o zaliczki wprowadzone do rozporządzenia wraz z przeglądem w 2014 r. W tych przypadkach Komisja wypłaciła w ciągu kilku tygodni od daty otrzymania wniosków zaliczki na łączną kwotę 31,3 mln EUR.

W 2016 r. uruchomiono z Funduszu Solidarności środki na łączną kwotę 33,1 mln EUR na dwa wnioski, w związku z trzęsieniem ziemi w Grecji oraz powodzią w Niemczech. Decyzje w sprawie czterech innych otrzymanych w 2016 r. wniosków podjęto na początku 2017 r.

W 2016 r. Komisja zakończyła cztery interwencje z Funduszu Solidarności. Szczegóły opisano w sekcji 4.

W załączniku I przedstawiono progi uruchomienia Funduszu Solidarności obowiązujące w 2016 r. dla „poważnych klęsk”. W załączniku II przedstawiono przegląd wniosków otrzymanych w 2016 r., w tym istotne informacje finansowe.

More information :

Europejski Fundusz Solidarności

Publications