Polityka spójności: sprawozdanie strategiczne 2013 dotyczące realizacji programów na lata 2007–2013

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Greek English French Maltese Dutch Polish
Period : 2007-2013
Date : 18/04/2013

W niniejszym sprawozdaniu przedstawia się drugi strategiczny przegląd realizacji programów polityki spójności na lata 2007–2013, które mają się zakończyć w 2015 r. Pierwsze sprawozdanie opublikowano w marcu 2010 r. Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie 27 sprawozdań strategicznych przekazanych przez państwa członkowskie pod koniec 2012 r.

W ramach polityki spójności przeprowadza się inwestycje mające na celu modernizację gospodarek krajowych i regionalnych poprzez wspieranie innowacji i tworzenia miejsc pracy w MŚP, wspieranie B&R, rynków pracy i kapitału ludzkiego, a także poprzez tworzenie kluczowych infrastruktur sieciowych, ochronę środowiska, zwiększanie poziomu włączenia społecznego oraz budowanie potencjału administracyjnego. Kwestia skutecznego wdrażania polityki spójności stała się jeszcze bardziej istotna w 2008 r. w związku z kryzysem gospodarczym, ponieważ polityka ta przyczynia się do zapewnienia ciągłości inwestycji publicznych w kontekście konsolidacji fiskalnej przeprowadzanej w wielu państwach członkowskich.

Sprawozdania zawierają przegląd wyzwań społeczno-ekonomicznych stojących przed państwami członkowskimi, jak również postępów w realizacji programów finansowanych ze środków UE w okresie historycznych trudności. Tym samym przyczyniają się one do zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności za proces realizacji celów polityki spójności.

More information :

Cohesion policy: Strategic report 2012-2013 on the implementation of the current round of programmes 2007-2013

Publications