Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej - Inwestowanie w przyszłość Europy

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej jest przyjmowany w następstwie najgorszego kryzysu finansowego i gospodarczego ostatnich lat. UE i jej państwa członkowskie zareagowały na ten kryzys, podejmując środki mające na celu podtrzymanie działalności przedsiębiorstw i ochronę miejsc pracy, stymulowanie popytu oraz wzrost inwestycji publicznych.

W konsekwencji część rządów napotkała trudności w refinansowaniu swojego
zadłużenia będące skutkiem jednoczesnego spadku przychodów i wzrostu wydatków na opiekę społeczną oraz środki stymulujące. W obliczu wysokich deficytów i presji ze strony rynków finansowych większość rządów UE wdraża działania na rzecz konsolidacji budżetowej.

Jednocześnie UE przyjęła nową ambitną strategię długoterminowej naprawy Europa 2020. Jej kluczowym celem jest inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Strategia Europa 2020 w jeszcze większym stopniu niż wcześniejsza strategia lizbońska podkreśla potrzebę innowacji, zatrudnienia, integracji społecznej oraz zdecydowanej reakcji na wyzwania środowiskowe i zmiany klimatyczne w celu realizacji tego celu.

Publications