WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych instrumentów UE związanych z tymi funduszami

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Niniejsze wytyczne dla beneficjentów z założenia nie zawierają wyczerpującej listy dostępnych funduszy unijnych. Są oparte na wspólnych ramach strategicznych (załącznik 1 do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), które stanowią podstawę do lepszej koordynacji EFSI oraz innych instrumentów UE.

Dla każdego celu tematycznego określonego w rozporządzeniu w sprawie EFSI w wytycznych zamieszczono przegląd instrumentów uzupełniających dostępnych na szczeblu UE (wraz z określonymi szczegółowo źródłami informacji). Wytyczne zawierają również przykłady dobrych praktyk w zakresie łączenia różnych strumieni środków finansowania oraz opis odpowiednich organów i instytucji zaangażowanych w zarządzanie każdym takim instrumentem.

Łącza podane w niniejszym dokumencie prowadzą do najważniejszych i najbardziej przydatnych witryn i dokumentów, co ułatwi potencjalnym beneficjentom rozeznanie się w materiałach dostępnych w Internecie. Dostępna online lista kontrolna pomoże ponadto określić najwłaściwsze źródła finansowania.

More information :

Online checklist

Publications