Wytyczne dla państw członkowskich w zakresie strategii audytu

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wytycznych dla IA odpowiedzialnych za przygotowanie strategii audytu (zwanej dalej „strategią”) na podstawie art. 127 ust. 4 RWP. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do wszystkich EFSI z wyjątkiem EFRROW i są zgodne ze strukturą wzoru strategii audytu określonego w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207.

W niniejszych wytycznych określono zalecenia Komisji dotyczące różnych sekcji strategii. Zalecenia opracowano nie tylko na podstawie wspomnianych powyżej przepisów, lecz również na podstawie doświadczenia Komisji w zakresie strategii audytu z poprzedniego okresu programowania, istniejących uznanych w skali międzynarodowej standardów audytu i najlepszych praktyk.

Strategia jest elementem podstawowym modelu pewności na potrzeby EFSI (oprócz EFRROW), ponieważ jest dokumentem dotyczącym planowania, w którym ustala się metodykę audytu, metodę doboru próby w przypadku audytów operacji oraz plan audytów w odniesieniu do pierwszych trzech lat obrachunkowych, i należy ją aktualizować co roku począwszy od 2016 r. do 2024 r. włącznie.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications