KOMUNIKAT dotyczący strategii Unii Europejskiej dla regionu adriatycko-jońskiego

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

Niniejszy komunikat określa potrzeby i możliwości w zakresie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w regionie adriatycko-jońskim. Tworzy ramy spójnej makroregionalnej strategii i planu działania, aby sprostać tym wyzwaniom i możliwościom poprzez współpracę między uczestniczącymi krajami.

Region ten stanowi obszar funkcjonalny określony przede wszystkim granicami basenu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego. Obejmuje on także ważny obszar lądowy, jednocześnie traktując obszary morskie, przybrzeżne i lądowe jako wzajemnie połączone systemy. Ze względu na zintensyfikowany przepływu towarów, usług i ludności wywołany przyjęciem Chorwacji do UE oraz w perspektywie wejścia do Unii innych krajów w regionie, strefy przyległe portów odgrywają znaczącą rolę. Uwaga przykładana do powiązań obszarów lądowych z morskimi podkreśla także znaczenie wpływu destabilizujących działań prowadzonych na lądzie na obszary przybrzeżne i ekosystemy morskie.

Region zamieszkuje ponad 70 milionów ludzi i odgrywa on kluczową rolę w umacnianiu ciągłości geograficznej w Europie. Strategia ta opiera się na inicjatywie adriatycko-jońskiej1 dotyczącej ośmiu krajów. W załączeniu mapa. Strategia jest otwarta dla innych partnerów w regionie.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications