Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady,Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego i Komitetu Regionów dotyczace strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu Dunaju

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/12/2010

Region Dunaju ulega w ostatnich czasach radykalnym przemianom. W latach 2004 i 2007 miały miejsce kolejne rozszerzenia Unii Europejskiej, w wyniku których większa część tego najbardziej międzynarodowego dorzecza na świecie znajduje się obecnie na terenie UE. Pojawiły się nowe możliwości rozwiązania problemów stojących przed regionem i realizacji jego potencjału, szczególnie w zakresie wzmożenia wysiłków w celu przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w zrównoważony sposób. Istnieje pole do poprawy w zakresie
rozwoju społeczno-gospodarczego, konkurencyjności, gospodarowania środowiskiem, wydajnego wykorzystania zasobów na rzecz wzrostu oraz bezpieczeństwa, a także modernizacji korytarzy transportowych. Dunaj może przyczynić się do otwarcia Unii na jej bliskich sąsiadów, region Morza Czarnego, południowy Kaukaz i środkową Azję. Strategia UE dla regionu Dunaju sprzyjać będzie osiągnięciu celów UE poprzez usprawnienie realizacji
głównych inicjatyw politycznych Unii, szczególnie strategii Europa 2020.

Region Dunaju to obszar funkcjonalny, określony przez zasięg dorzecza. Organy współpracy, jak Komisja Dunaju i Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Dunaju, zajmują się konkretnymi zagadnieniami. W strategii przewiduje się rozszerzenie tego podejścia w celu zintegrowanej realizacji priorytetów. Zasięg geograficzny obejmuje głównie, choć nie wyłącznie, następujące państwa: spośród państw członkowskich UE – Niemcy (Badenia-
Wirtembergia i Bawaria), Austria, Słowacja, Republika Czeska, Węgry, Słowenia, Rumunia i Bułgaria; spośród państw nienależących do UE – Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Mołdowa i Ukraina (regiony w bezpośrednim sąsiedztwie Dunaju). Do strategii mogą przystąpić również inni partnerzy w regionie. Ponieważ Dunaj uchodzi do Morza
Czarnego, strategia powinna być spójna z perspektywami dla Morza Czarnego. Jako że obszar ten obejmuje jedną piątą powierzchni UE i jest zamieszkiwany przez ponad 100 milionów ludzi, jego znaczenie dla Europy jest zasadnicze.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications