Zaktualizowane wytyczne dla państw członkowskich dotyczące sposobu postępowania w przypadku wykrycia błędów w rocznych sprawozdaniach z kontroli

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 09/10/2015

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie władzom państw członkowskich, mianowicie IA, wytycznych poprzez wyjaśnienie głównych kwestii poruszonych przez nie w okresie programowania 2007–2013 w związku ze sposobem postępowania w przypadku wykrycia błędów w kontekście prowadzonych przez te władze audytów operacji oraz oceną tych błędów. W wytycznych tych przedstawiono również wyjaśnienia dotyczące obliczania całkowitego ekstrapolowanego poziomu błędu, związanych z nim środków naprawczych i wpływu opinii audytowej IA przekazanej zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i art. 61 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006.

Niniejszy dokument stanowi aktualizację wytycznych Komisji COCOF 11-0041-01-EN z 07/12/2011 i EFFC/87/2012 z 09/11/2012, w której uwzględniono doświadczenia zgromadzone od tego czasu w drodze oceny RSK z lat 2012, 2013 i 2014. Niniejsze wytyczne stanowią jeden dokument, w którym zebrano wyjaśnienia przekazywane IA od 2011 r. i w stosownych przypadkach odpowiednio zaktualizowane. W załączniku 3 przedstawiono tabelę, w której porównano strukturę poprzednich oraz zaktualizowanych wytycznych dotyczących sposobu postępowania w przypadku wykrycia błędów. Niniejsze wytyczne stanowią podstawę dla wytycznych na okres programowania 2014–2020 dotyczących sposobu postępowania w przypadku wykrycia błędów, które mają zostać udostępnione.

Publications