Rozwój Lokalny Kierowany Przez Spolecznosc

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Finnish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

Na przestrzeni ubiegłych 20 lat podejście LEADER do rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – finansowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu na rozwój obszarów wiejskich –pomogło podmiotom wiejskim w rozpatrywaniu długoterminowego potencjału ich lokalnego regionu
i okazało się efektywnym i skutecznym narzędziem w procesie realizacji polityki rozwoju. Komisja Europejska promuje tę metodę realizacji również przez inne inicjatywy wspólnotowe, na przykład URBAN i EQUAL. W przypadku inicjatywy LEADER, dla której stałe wsparcie UE jest zapewniane od 1991 roku, stało się to ważnym elementem polityki rozwoju obszarów wiejskich o wysokim poziomie
akceptacji na terenie całej Europy. Od 2007 r. rozwój lokalny jest również realizowany za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) – fundusz ten wspiera zrównoważony rozwój społeczności rybackich.

Artykuły 32–35 ust. rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczą rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jest on oparty na inicjatywie LEADER i dotyczy wszystkich czterech funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – w okresie programowania 2014–2020 (europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne).

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność to specyficzne narzędzie stosowane na szczeblu subregionalnym, komplementarne dla innych rodzajów wsparcia rozwoju na szczeblu lokalnym. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność może mobilizować oraz angażować lokalne społeczności i organizacje w celu działania na rzecz osiągnięcia celów inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, określonych w strategii „Europa 2020”, wspierania spójności terytorialnej i osiągania określonych założeń regulacyjnych.

Publications