Mapy

Europejski wskaźnik postępu społecznego

Wskaźnik postępu społecznego UE to miernik rozwoju społecznego i jakości życia na poziomie regionalnym, sięgający poza PKB. Wskaźnik mierzy postęp społeczny w regionach UE, na poziomie NUTS2, obejmuje dwanaście kategorii składowych scharakteryzowanych za pomocą 55 wskaźników społecznych i środowiskowych.

Jakość życia w miastach europejskich 2020

Które miasto jest najczystsze, a które – najbezpieczniejsze? W którym mieście łatwo jest znaleźć pracę lub dom? Które miasto ma najlepszy transport publiczny, a w którym jest najlepsza jakość powietrza? W sprawozdaniu na temat jakości życia w miastach europejskich z 2020 r. podsumowano wyniki 5. badania opinii publicznej przeprowadzonego w 2019 r. w 83 miastach europejskich.
Report on the Quality of life in European cities - Map and interactive chart

Convergence of EU regions redux

The 2008 economic crisis had a deep impact on economic and social cohesion in the EU and the surge in disparities is now frequently cited as one of the main causes for the current lack of popular support for the project of constructing the European Union.
Working Paper: Convergence of EU regions redux
Charts

Measuring urban accessibility for low-carbon modes

Good urban public transport can reduce congestion, air pollution and greenhouse gas emissions. It can improve a city’s quality of life and strengthen its economy. This map measures access to public transport for many European cities using the United Nations Sustainable Development Goal indicator. The map is accompanied by city fact sheets which report its various indicators and benchmark them to other cities.
Measuring urban accessibility for low-carbon modes.

Towards a name for each town

The European system of urban/rural territorial classifications relies upon basic types of 1 km² grid cell clusters. By definition, these clusters are independent from any existing administrative unit. This is an important asset as it avoids distortions due to historical, administrative and/or political factors. Nevertheless, when analysing indicators at the level of individual grid-based clusters it is very useful to be able to attribute a name to the clusters. High-density clusters (or urban centres) represent the major cities, each with a population of at least 50,000 inhabitants. There are more than 800 urban centres in Europe. Most of these can be associated with a particular local administrative unit. This means that it has been quite straightforward to allocate a name to each of the grid-based urban centres.
The class of urban clusters (moderate-density clusters) contains suburbs and towns. While suburbs can be associated to urban centres, grid-based towns do not have any a-priori name. Still, providing names to these units can be useful to facilitate referencing them. Hence, the challenge is to provide (unique) names for more than 9000 towns throughout Europe.
Towards a name for each town.

European Regional Competitiveness Index

Regional competitiveness is the ability of a region to offer an attractive and sustainable environment for firms and residents to live and work. Launched in 2010 and published every three years, the Regional Competitiveness Index (RCI) allows regions to monitor and assess their development over time and in comparison with other regions.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem

Z uwagi na fakt, że wskaźniki zagrożenia ubóstwem mają wyraźnie terytorialny wymiar, wskaźniki na poziomie krajowym nie pokazują istotnych różnic. Zastosowanie bardziej szczegółowego podziału geograficznego w odniesieniu do sytuacji bieżącej oraz głównych czynników warunkujących może się przyczynić do opracowania skuteczniejszych strategii politycznych dotyczących ubóstwa. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Komisja Europejska we współpracy z siecią ESPON oraz Bankiem Światowym przygotowała mapę ubóstwa uwzględniającą dużo więcej szczegółowych danych.
Pomiary za pomocą wskaźnika zagrożenia ubóstwem mają względny charakter, gdyż granice ubóstwa określane są odrębnie dla poszczególnych krajów. W efekcie osoba o danym poziomie dochodów w jednym kraju może być uważana za zagrożoną ubóstwem, natomiast w innym kraju, w którym poziom dochodów jest ogólnie niższy, już za taką uznana nie będzie.

Interaktywna mapa

Dostępność połączeń drogowych w regionach przygranicznych

Kontakty transgraniczne w skali Unii Europejskiej (UE) są nadal dużo bardziej utrudnione niż kontakty w obrębie poszczególnych krajów. Mimo że dostępność połączeń drogowych jest zaledwie jedną z wielu napotykanych przeszkód, bez odpowiedniej infrastruktury transportowej nie jest możliwe pełne wykorzystanie istniejącego potencjału. W związku z tym w regionach przygranicznych przeprowadzana jest ocena infrastruktury transportu drogowego, która ma na celu usprawnienie współpracy transgranicznej.

Working Paper: Road accessibility in border regions - Interaktywna mapa

Mapa niezadowolenia z UE

Przez ostatnie 10 lat poparcie dla partii politycznych optujących przeciwko integracji UE niemal dwukrotnie wzrosło. Ogólna opinia o UE także się pogorszyła, co wskazuje na fakt, że coraz więcej osób nie ufa Unii. Po raz pierwszy stworzono mapę głosów przeciwko integracji UE, które padły w ostatnich wyborach krajowych w ponad 63 000 okręgów wyborczych wszystkich państw członkowskich UE.

Working Paper: The geography of EU discontent - Interaktywna mapa

Typologia częstotliwości świadczenia usług transportu publicznego

Szybki transport publiczny o wysokiej częstotliwości ma duży wpływ na gospodarki regionów miejskich. Może wpłynąć na rozszerzenie rynków pracy, zapewnić więcej możliwości i poprawić dostępność. Korzyści te mają często odzwierciedlenie na rynku nieruchomości, skutkując (pokaźnym) wzrostem cen mieszkań i biur w pobliżu stacji metra i okolicach o wysokiej dostępności.

Working Paper: Measuring access to public transport in European cities - Interaktywna mapa

Europejski wskaźnik jakości rządzenia

Europejski wskaźnik jakości rządzenia (EQI), opracowany przez Instytut Jakości Rządzenia Uniwersytetu w Göteborgu, służy do pomiaru jakości instytucjonalnej na poziomie regionalnym w Unii Europejskiej.
Europejski wskaźnik jakości rządzenia.

Stopień lub urbanizacja

Wszystkie jednostki samorządu lokalnego (gminy) dzielą się według stopnia urbanizacji na miasta, małe miasta i przedmieścia oraz obszary wiejskie. Eurostat korzysta z tej klasyfikacji przy opracowywaniu różnych wskaźników. Na interaktywnej mapie UE można sprawdzić, do której kategorii należy konkretny obszar.

Working Paper: A harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of urbanisation - Interactive map.

Indeks konkurencyjności regionalnej

Konkurencyjność regionalna to zdolność danego regionu do zaoferowania atrakcyjnych i stabilnych warunków dla przedsiębiorstw i mieszkańców. Uruchomiony w 2010 r. i publikowany co trzy lata Indeks konkurencyjności regionalnej umożliwia regionom monitorowanie i ocenę swojego rozwoju w czasie i w porównaniu z innymi regionami.

Statystyki regionalne

W Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej przedstawiono serię map ilustrujących porównanie regionów europejskich pod względem licznych obszarów tematycznych, takich jak: gospodarka, rozwój społeczny, środowisko, transport, zdrowie, edukacja, badania i rozwój.

Unijne finansowanie regionalne w latach 2021–2027

Państwo Mapa
EU27 EU27 pdf
Bãlgarija Bãlgarija pdf
Belgien/Belgique/België Belgien/Belgique/België pdf
Czechia Czechia pdf
Danmark Danmark pdf
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland pdf
Eesti Eesti pdf
Ελλάς Ελλάς pdf
España España pdf
France France pdf
Croatia Hravtska pdf
Ireland Ireland pdf
Italia Italia pdf
Κύπρος Κύπρος pdf
Latvija Latvija pdf
Lietuva Lietuva pdf
Luxembourg/Luxemburg Luxembourg/Luxemburg pdf
Magyarország Magyarország pdf
Malta Malta pdf
Nederland Nederland pdf
Österreich Österreich pdf
Polska Polska pdf
Portugal Portugal pdf
Portugal România pdf
Slovenija Slovenija pdf
Slovenská republika Slovenská republika pdf
Finland/Suomi Finland/Suomi pdf
Sverige Sverige pdf

Unijne finansowanie regionalne w latach 2014–2020

Państwo Mapa
EU27 EU28 pdf
Belgien/Belgique/België Bãlgarija pdf
Belgien/Belgique/België Belgien/Belgique/België pdf
Czechia Czechia pdf
Danmark Danmark pdf
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland pdf
Eesti Eesti pdf
Ελλάς Ελλάς pdf
España España pdf
France France pdf
Croatia Hravtska pdf
Ireland Ireland pdf
Italia Italia pdf
Κύπρος Κύπρος pdf
Latvija Latvija pdf
Lietuva Lietuva pdf
Luxembourg/Luxemburg Luxembourg/Luxemburg pdf
Magyarország Magyarország pdf
Malta Malta pdf
Nederland Nederland pdf
Österreich Österreich pdf
Polska Polska pdf
Portugal Portugal pdf
Portugal România pdf
Slovenija Slovenija pdf
Slovenská republika Slovenská republika pdf
Finland/Suomi Finland/Suomi pdf
Sverige Sverige pdf
United Kingdom United Kingdom pdf

Współpraca terytorialna

Współpraca transgraniczna

Współpraca transgraniczna - PDF (1,5 MB)

Współpraca transnarodowa

Obszary współpracy transnarodowej - PDF (10 MB)

Unijne finansowanie regionalne w latach 2007–2013

Państwo Mapa
EU27 EU28 pdf
Belgien/Belgique/België Bãlgarija pdf
Belgien/Belgique/België Belgien/Belgique/België pdf
Czechia Czechia pdf
Danmark Danmark pdf
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland pdf
Eesti Eesti pdf
Ελλάς Ελλάς pdf
España España pdf
France France pdf
Croatia Hravtska pdf
Ireland Ireland pdf
Italia Italia pdf
Κύπρος Κύπρος pdf
Latvija Latvija pdf
Lietuva Lietuva pdf
Luxembourg/Luxemburg Luxembourg/Luxemburg pdf
Magyarország Magyarország pdf
Malta Malta pdf
Nederland Nederland pdf
Österreich Österreich pdf
Polska Polska pdf
Portugal Portugal pdf
Portugal România pdf
Slovenija Slovenija pdf
Slovenská republika Slovenská republika pdf
Finland/Suomi Finland/Suomi pdf
Sverige Sverige pdf
United Kingdom United Kingdom pdf

Unijne finansowanie regionalne: historia

Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 1989-2020

Obejrzyj krótki film przedstawiający dotychczasowy i przyszły rozwój regionów kwalifikowalnych do unijnego finansowania regionalnego w latach 1989–2020.