Mapy

Inne narzędzia

 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem

Z uwagi na fakt, że wskaźniki zagrożenia ubóstwem mają wyraźnie terytorialny wymiar, wskaźniki na poziomie krajowym nie pokazują istotnych różnic. Zastosowanie bardziej szczegółowego podziału geograficznego w odniesieniu do sytuacji bieżącej oraz głównych czynników warunkujących może się przyczynić do opracowania skuteczniejszych strategii politycznych dotyczących ubóstwa. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Komisja Europejska we współpracy z siecią ESPON oraz Bankiem Światowym przygotowała mapę ubóstwa uwzględniającą dużo więcej szczegółowych danych.
Pomiary za pomocą wskaźnika zagrożenia ubóstwem mają względny charakter, gdyż granice ubóstwa określane są odrębnie dla poszczególnych krajów. W efekcie osoba o danym poziomie dochodów w jednym kraju może być uważana za zagrożoną ubóstwem, natomiast w innym kraju, w którym poziom dochodów jest ogólnie niższy, już za taką uznana nie będzie.

Interaktywna mapa

Dostępność połączeń drogowych w regionach przygranicznych

Kontakty transgraniczne w skali Unii Europejskiej (UE) są nadal dużo bardziej utrudnione niż kontakty w obrębie poszczególnych krajów. Mimo że dostępność połączeń drogowych jest zaledwie jedną z wielu napotykanych przeszkód, bez odpowiedniej infrastruktury transportowej nie jest możliwe pełne wykorzystanie istniejącego potencjału. W związku z tym w regionach przygranicznych przeprowadzana jest ocena infrastruktury transportu drogowego, która ma na celu usprawnienie współpracy transgranicznej.

Working Paper: Road accessibility in border regions - Interaktywna mapa

Mapa niezadowolenia z UE

Przez ostatnie 10 lat poparcie dla partii politycznych optujących przeciwko integracji UE niemal dwukrotnie wzrosło. Ogólna opinia o UE także się pogorszyła, co wskazuje na fakt, że coraz więcej osób nie ufa Unii. Po raz pierwszy stworzono mapę głosów przeciwko integracji UE, które padły w ostatnich wyborach krajowych w ponad 63 000 okręgów wyborczych wszystkich państw członkowskich UE.

Working Paper: The geography of EU discontent - Interaktywna mapa

Typologia częstotliwości świadczenia usług transportu publicznego

Szybki transport publiczny o wysokiej częstotliwości ma duży wpływ na gospodarki regionów miejskich. Może wpłynąć na rozszerzenie rynków pracy, zapewnić więcej możliwości i poprawić dostępność. Korzyści te mają często odzwierciedlenie na rynku nieruchomości, skutkując (pokaźnym) wzrostem cen mieszkań i biur w pobliżu stacji metra i okolicach o wysokiej dostępności.

Working Paper: Measuring access to public transport in European cities - Interaktywna mapa

Europejski wskaźnik jakości rządzenia

Europejski wskaźnik jakości rządzenia (EQI), opracowany przez Instytut Jakości Rządzenia Uniwersytetu w Göteborgu, służy do pomiaru jakości instytucjonalnej na poziomie regionalnym w Unii Europejskiej.
Europejski wskaźnik jakości rządzenia.

Stopień lub urbanizacja

Wszystkie jednostki samorządu lokalnego (gminy) dzielą się według stopnia urbanizacji na miasta, małe miasta i przedmieścia oraz obszary wiejskie. Eurostat korzysta z tej klasyfikacji przy opracowywaniu różnych wskaźników. Na interaktywnej mapie UE można sprawdzić, do której kategorii należy konkretny obszar.

Working Paper: A harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of urbanisation - Interactive map.

Indeks konkurencyjności regionalnej

Konkurencyjność regionalna to zdolność danego regionu do zaoferowania atrakcyjnych i stabilnych warunków dla przedsiębiorstw i mieszkańców. Uruchomiony w 2010 r. i publikowany co trzy lata Indeks konkurencyjności regionalnej umożliwia regionom monitorowanie i ocenę swojego rozwoju w czasie i w porównaniu z innymi regionami.

Europejski wskaźnik postępu społecznego

Projekt regionalnego wskaźnika postępu społecznego ma służyć do pomiaru postępu społecznego w każdym regionie jako uzupełnienie tradycyjnych mierników postępu gospodarczego. Ponieważ zgodnie z założeniem ma on uzupełniać pomiary oparte na PKB, dochodach czy zatrudnieniu, celowo pomija te wskaźniki. Jest on zgodny z ogólnymi założeniami międzynarodowego wskaźnika postępu społecznego i opiera się na pięćdziesięciu wskaźnikach opracowanych głównie na podstawie danych Eurostatu.

Statystyki regionalne

W Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej przedstawiono serię map ilustrujących porównanie regionów europejskich pod względem licznych obszarów tematycznych, takich jak: gospodarka, rozwój społeczny, środowisko, transport, zdrowie, edukacja, badania i rozwój.

Unijne finansowanie regionalne w latach 2014–2020

Państwo Mapa
EU27 EU28 pdf
Belgien/Belgique/België Bãlgarija pdf
Belgien/Belgique/België Belgien/Belgique/België pdf
Česká republika Česká republika pdf
Danmark Danmark pdf
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland pdf
Eesti Eesti pdf
Ελλάς Ελλάς pdf
España España pdf
France France pdf
Croatia Hravtska pdf
Ireland Ireland pdf
Italia Italia pdf
Κύπρος Κύπρος pdf
Latvija Latvija pdf
Lietuva Lietuva pdf
Luxembourg/Luxemburg Luxembourg/Luxemburg pdf
Magyarország Magyarország pdf
Malta Malta pdf
Nederland Nederland pdf
Österreich Österreich pdf
Polska Polska pdf
Portugal Portugal pdf
Portugal România pdf
Slovenija Slovenija pdf
Slovenská republika Slovenská republika pdf
Finland/Suomi Finland/Suomi pdf
Sverige Sverige pdf
United Kingdom United Kingdom pdf

Współpraca terytorialna

Współpraca transgraniczna

Współpraca transgraniczna - PDF (1,5 MB)

Współpraca transnarodowa

Obszary współpracy transnarodowej - PDF (10 MB)

Unijne finansowanie regionalne w latach 2007–2013

Państwo Mapa
EU27 EU28 pdf
Belgien/Belgique/België Bãlgarija pdf
Belgien/Belgique/België Belgien/Belgique/België pdf
Česká republika Česká republika pdf
Danmark Danmark pdf
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland pdf
Eesti Eesti pdf
Ελλάς Ελλάς pdf
España España pdf
France France pdf
Croatia Hravtska pdf
Ireland Ireland pdf
Italia Italia pdf
Κύπρος Κύπρος pdf
Latvija Latvija pdf
Lietuva Lietuva pdf
Luxembourg/Luxemburg Luxembourg/Luxemburg pdf
Magyarország Magyarország pdf
Malta Malta pdf
Nederland Nederland pdf
Österreich Österreich pdf
Polska Polska pdf
Portugal Portugal pdf
Portugal România pdf
Slovenija Slovenija pdf
Slovenská republika Slovenská republika pdf
Finland/Suomi Finland/Suomi pdf
Sverige Sverige pdf
United Kingdom United Kingdom pdf

Unijne finansowanie regionalne: historia

Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 1989-2020

Obejrzyj krótki film przedstawiający dotychczasowy i przyszły rozwój regionów kwalifikowalnych do unijnego finansowania regionalnego w latach 1989–2020.