Godło UE i projekt graficzny

Godło Unii Europejskiej jest podstawowym narzędziem komunikacji wizualnej we wszystkich programach i projektach polityki regionalnej. Jego użycie jest obowiązkowe. Komisja zachęca również do wykorzystania specjalnych elementów graficznych przedstawiających europejską politykę regionalną.

Godło UE

EU

Okres programowania 2021-2027

closer to citizens connected green smart social

Okres programowania 2014-2020

erdf

 • Pobierz przykłady logo (ERDF, ESF, ESIF - .ai, .jpg, .pdf, .png)
  Bulgarian Czech Danish German Greek English Spanish Estonian Finnish French Irish Croatian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish zip

Tablice informacyjne i pamiątkowe: obowiązkowe elementy 2007-2013

Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej Art. 8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 pdf

Beneficjent, w trakcie realizacji operacji, umieszcza tablicę informacyjną w każdym miejscu realizacji operacji spełniającej następujące warunki:

 • całkowity wkład publiczny do operacji przekracza 500 000 EUR;
 • operacja dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych.

Po zakończeniu realizacji operacji tablicę zastępuje się stałą tablicą pamiątkową,.

Beneficjent umieszcza na stałe widoczną i dużych wymiarów tablicę pamiątkową nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu operacji spełniającej następujące warunki:

 • całkowity wkład publiczny do operacji przekracza 500 000 EUR;
 • operacja dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych.

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne skierowane do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej zawierają, co najmniej:

 • emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w załączniku I oraz odniesienie do Unii Europejskiej;
 • odniesienie do właściwego funduszu:
  • dla EFRR: "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego";
  • dla Funduszu Spójności: "Fundusz Spójności";
  • dla EFS: "Europejski Fundusz Społeczny";
 • hasło określone przez instytucję zarządzającą, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, najlepiej wraz z wyrażeniem: "Inwestujemy w waszą przyszłość".

Informacje te zajmują co najmniej 25 % powierzchni tablicy.

Przepisy zawarte w lit. b) i c) nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych.

Jeżeli operacja jest finansowana w ramach programu operacyjnego współfinansowanego z EFS a także, w stosownych przypadkach, jeżeli operacja otrzymuje finansowanie w ramach EFRR lub Funduszu Spójności, beneficjent jest odpowiedzialny za poinformowanie o tym finansowaniu wszystkich uczestników.

Beneficjent informuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowana operacja została wybrana w ramach programu operacyjnego współfinansowanego z EFS, EFRR lub Funduszu Spójności. Jakikolwiek dokument odnoszący się do operacji, w tym zaświadczenie o udziale lub innego rodzaju, zawiera informację o współfinansowaniu programu operacyjnego z EFS lub, w stosownych przypadkach, z EFRR lub Funduszu Spójności.