Przepisy dotyczące funduszy strukturalnych na lata 2007-2013

Artykuły 158-162 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowią, że Unia wspiera harmonijny rozwój całej Wspólnoty i wzmacnia jej spójność gospodarczą i społeczną poprzez zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów. W latach 2007-2013, podstawę prawną instrumentów służących tym celom stanowi pakiet pięciu rozporządzeń, przyjętych przez Radę i Parlament Europejski w lipcu 2006 r..

Następujące regulacje zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (EUR-Lex). Łącze do EUR-Lex daje dostęp do notki bibliograficznej, która zawiera pełny tekst oraz sprostowania i załączniki (jeżeli występują), jak również wszystkie inne użyteczne informacje, na przykład na temat procedur i powiązań między dokumentami.

Rozporządzenie ogólne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Üldmäärus määratleb kolme ühtekuuluvusvahendi (Euroopa Regionaalarengufondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi) rakendamise ühised põhimõtted, eeskirjad ja standardid. Lähtuvalt põhimõttest, et Euroopa Liit haldab fonde koostöös liikmesriikide ja piirkondadega, kehtestatakse antud määrusega uus programmitöö kord, mis põhineb ühenduse ühtekuuluvuse strateegilistel suunistel ja suuniste järgmise järelevalvel ning ühistel finantshalduse, kontrollimise ja hindamise standarditel. Reformitud töösüsteem tagab lihtsama, proportsionaalsema ja detsentraliseerituma struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi haldamise.

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Wdrażanie rozporządzenia

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Euroopa Komisjoni Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi rakendusmääruses aastateks 2007-2013 on toodud ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendite haldamise ühtsed üksikasjalised eeskirjad.

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Rozporządzenie w sprawie EFRR

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) määrus määratleb regionaalarengufondi ülesanded ja sekkumisvaldkonnad, milleks on muu hulgas riiklike ja erainvesteeringute soodustamine, mis aitab vähendada piirkondlikke erinevusi Euroopa Liidus. ERF toetab programme, mis on suunatud piirkondlikule arengule, majanduslikele muutustele, tugevamale konkurentsivõimele ja territoriaalsele koostööle kogu EL-is. Eelistatud rahastamisvaldkondadeks on teadustegevus, innovatsioon, keskkonnakaitse ja riskiennetus, samuti on tähtsal kohal investeeringud infrastruktuuri, eriti vähimarenenud piirkondades.

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Rozporządzenie w sprawie EFS

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) määrust rakendatakse kooskõlas Euroopa tööhõivestrateegiaga ning see keskendub neljale valdkonnale: töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime parandamine, töö saamise ja tööturul osalemise parandamine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, võideldes diskrimineerimise vastu ja hõlbustades tõrjutud inimeste pääsemist tööturule, ning koostöö edendamine, et reformida tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse valdkonda.

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Rozporządzenie w sprawie EUWT

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

Il-ħames regolament jintroduċi Raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni territorjali (EGTC).L-għan ta’ dan l-istrument legali l-ġdid huwa li jiffaċilita l-kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u/jew inter-reġjonali bejn l-awtoritajiet reġjonali u lokali. Dan ta’ l-aħħar għandu jiġi investit b’personalità legali għall-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ kooperazzjoni territorjali msejsa fuq konvenzjoni miftiehma bejn l-awtoritajiet parteċipanti nazzjonali, reġjonali, lokali jew oħrajn pubbliċi.

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94

Ühtekuuluvusfond toetab sekkumistegevusi keskkonna ja üle-euroopaliste transpordivõrgustike valdkonnas. Määrust kohaldatakse liikmesriikide suhtes, mille rahvamajanduse kogutulu on väiksem kui 90% ühenduse keskmisest, st uute liikmesriikide ning Kreeka ja Portugali suhtes. Hispaania on Ühtekuuluvusfondi toetustele abikõlblik üleminekuetapis. Uuel perioodil toetatakse Ühtekuuluvusfondi ja ERF-i kaudu mitmeaastaseid investeerimisprogramme, mille puhul ei ole iga üksiku projekti jaoks vajalik komisjoni heakskiit, vaid mida juhitakse detsentraliseeritumal viisil.

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Rozporządzenie w sprawie IPA

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex