Decyzje dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020

Decision on the model of funding agreement (SME Initiative)

2014/660/EU: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wzoru umowy o finansowaniu w odniesieniu do wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we wspólne instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Decision on ETC Geography

2014/366/EU: Decyzja wykonawcza Komisji z z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach transgranicznych i transnarodowych elementów celu „Europejska współpraca terytorialna” w latach 2014–2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3898)

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Decision on ETC Resources

2014/366/EU: Decyzja wykonawcza Komisji z z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiająca wykaz programów EWT i wskazująca całkowitą kwotę wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla każdego programu w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” na okres od 2014 do 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3776)

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Modified by: Decyzja wykonawcza komisji z dnia 17 listopada 2014 r. (2014/805/EU)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" i celu "Europejska współpraca terytorialna", a także rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów oraz kwotami, które mają zostać przeniesione z alokacji Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych dla każdego państwa członkowskiego do instrumentu "Łącząc Europę" oraz na pomoc najbardziej potrzebującym

2014/190/EU: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" i celu "Europejska współpraca terytorialna", a także rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów oraz kwotami, które mają zostać przeniesione z alokacji Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych dla każdego państwa członkowskiego do instrumentu "Łącząc Europę" oraz na pomoc najbardziej potrzebującym na okres 2014-2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2082)

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności

2014/99/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014-2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 974)

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Guidelines on corrections for public procurement irregularities

COMMISSION DECISION of 19.12.2013 on the setting out and approval of the guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement de en fr pdf - Annex de en fr pdf