JESSICA: wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich

Inne narzędzia

 

JESSICA - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich - to inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej.

Kraje UE mogą zdecydować się na zainwestowanie pewnej części przysługujących im unijnych funduszy strukturalnych w środki odnawialne, aby wspomóc ponowne wykorzystywanie zasobów finansowych do przyspieszenia inwestycji w obszarach miejskich na terenie Europy.

Inicjatywa JESSICA promuje zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez wspieranie projektów w następujących dziedzinach:

 • infrastruktura miejska - z uwzględnieniem transportu, gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, energii,
 • dziedzictwo lub miejsca istotne dla kultury - na rzecz turystyki lub innego trwałego ich wykorzystania,
 • zagospodarowywanie terenów pod ponowną zabudowę - z uwzględnieniem oczyszczania i odkażania terenu,
 • tworzenie nowych lokali komercyjnych dla sektorów MŚP, IT i/lub B+R,
 • budynki uniwersyteckie - ośrodki studiów medycznych, biotechnologicznych i w innych wyspecjalizowanych dziedzinach,
 • poprawa wydajności energetycznej.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) są przekazywane do miejskich funduszy inwestycyjnych (UDF), które inwestują je w partnerstwo publiczno-prywatne lub inne projekty włączone do zintegrowanego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Inwestycje te mogą mieć postać kapitału własnego, pożyczek i/lub gwarancji.

Instytucje zarządzające mogą ewentualnie zadecydować o skierowaniu zasobów do miejskich funduszy inwestycyjnych przy zastosowaniu funduszy holdingowych (FH), zakładanych w celu inwestowania w różne miejskie fundusze inwestycyjne.

Nie jest to obowiązkowe, ale przedstawia sobą korzyść w postaci umożliwienia instytucjom zarządczym delegowania profesjonalistom i ekspertom niektórych zadań niezbędnych dla wdrożenia inicjatywy JESSICA.

Ze względu na odnawialny charakter tego instrumentu zwrot z inwestycji jest ponownie inwestowany w nowe projekty rozwoju miejskiego, dzięki czemu środki publiczne znów trafiają do obrotu, promowany jest zrównoważony rozwój oraz wpływ krajowych i unijnych środków publicznych.

 • Zrównoważony rozwój - instrumenty inżynierii finansowej, jak np. JESSICA, mają postać zwrotnej pomocy z funduszy strukturalnych i służą inwestycjom, które mają generować zyski, a w ten sposób opłacić się inwestorom. Jest to bardziej trwała alternatywa w porównaniu z tradycyjnym wsparciem w formie dofinansowania.
 • Dźwignia - poprzez łączenie funduszy strukturalnych z innymi, już istniejącymi źródłami finansowania, inicjatywa JESSICA przyczyni się do zwiększenia puli zasobów, ułatwiając wspieranie większej liczby projektów.
 • Elastyczność - program JESSICA zapewnia elastyczność, zarówno pod względem strukturalnym, jak i sposobu wykorzystania funduszy - w formie czy to kapitału własnego, czy też inwestycji dłużnych lub gwarantowanych, które mogą być przystosowane do specyficznych potrzeb danych krajów i regionów.
 • Wiedza fachowa - JESSICA umożliwia instytucjom zarządzającym funduszami strukturalnymi i władzom miejskim skorzystanie z pomocy sektora prywatnego i bankowego. Ułatwia to pozyskanie dalszych inwestycji, a także wydajności technicznej i finansowej w fazie wdrażania projektu i zarządzania nim.
 • Partnerstwo - inicjatywa JESSICA stanowi rezultat relacji partnerskich ustanowionych pomiędzy Komisją, EBI i CEB. Może również stanowić silny katalizator na rzecz ustanowienia relacji partnerskich pomiędzy krajami, regionami, miastami, EBI, CEB, innymi bankami, inwestorami itp. w celu rozwiązywania problemów odczuwalnych głównie na obszarach miejskich.

W 2009 r. Komisja (DG ds. Polityki Regionalnej), we współpracy z EBI/CEB i EFI, uruchomiła platformę współpracy JESSICA English w celu wspierania wdrażania inicjatywy JESSICA.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Sixth Meeting on 28 June 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy EnglishDeutschfrançais
 • Protokół ustaleń zawarty pomiędzy Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Rozwoju Rady Europy: "A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds" pdf English
 • JESSICA evaluation studies English analizujące rynek instrumentów inżynierii finansowej na rzecz wsparcia zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz zalecenia lub propozycje właściwych działań w zainteresowanych państwach członkowskich i regionach.
 • JESSICA horizontal studies providing guidance on operational matters relevant to all stakeholders English
 • Legislative provisions and guidance notes English dotyczące instrumentów inżynierii finansowej.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Specjalne instrumenty wsparcia

Powiązane łącza

  • EIB-JESSICA EnglishDeutschfrançais
  • CEB Englishfrançais