JASPERS: wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich

Inne narzędzia

 

Czym jest JASPERS?

 • JASPERS to porozumienie o udzielaniu wsparcia zawarte pomiędzy trzema partnerami (Komisją Europejską, EBI i EBOR).
 • Zapewnia ono zainteresowanym państwom członkowskim wsparcie konieczne do przygotowania szeroko zakrojonych projektów wysokiej jakości, które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE i funduszy inwestycyjnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności).

Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS może obejmować:

 • doradztwo na etapie przygotowywania projektu — od sprawdzenia, czy wniosek kwalifikuje się do uzyskania wsparcia po złożenie wniosku o unijną dotację;
 • niezależną kontrolę jakości projektów;
 • ocenę po złożeniu wniosku w przypadku wszystkich głównych projektów, jeśli wniosek został złożony bezpośrednio do Komisji Europejskiej;
 • klasyfikację horyzontalną i wsparcie strategiczne;
 • budowanie potencjału, w tym centrum kompetencyjne;
 • wsparcie realizacji projektu;
 • projekty w ramach instrumentu „Łącząc Europę“, w szczególności w sektorze drogowym i kolejowym;
 • Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) — selekcja i rozpatrywanie wniosków.

Które projekty mogą być objęte wsparciem w ramach inicjatywy JASPERS?

Celem inicjatywy JASPERS jest wspieranie projektów infrastrukturalnych określanych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów jako projekty „główne“, dotyczących np. dróg, kolei, gospodarki wodnej, odpadowej, energetycznej oraz projektów transportu miejskiego. W przypadku niewielkich krajów, w których nie będzie zbyt wielu dużych projektów, JASPERS koncentruje się wyłącznie na największych projektach.

Potencjalni beneficjenci powinni skontaktować się z instytucjami zarządzającymi odpowiedzialnymi za koordynację unijnych funduszy strukturalnych w ich kraju, w celu uzyskania od nich stosownych informacji.

Jak jest zorganizowana inicjatywa JASPERS?

Personel w ramach inicjatywy JASPERS oddelegowywany jest w ramach układu partnerskiego: Komisja przekazuje środki wykorzystywane następnie do rekrutacji specjalistów, natomiast pozostali partnerzy — EBI i EBOR — oddelegowują personel bezpośrednio.

Inicjatywa JASPERS jest podzielona na 7 obszarów:

 • drogi,
 • transport kolejowy, lotniczy i morski,
 • gospodarka wodna i ściekowa,
 • energia i odpady stałe,
 • inteligentny rozwój,
 • tworzenie sieci kontaktów i centrum kompetencyjne,
 • niezależna kontrola jakości.

Siedziba główna inicjatywy JASPERS znajduje się w EBI w Luksemburgu. Istnieją także trzy centra regionalne w Warszawie, Wiedniu i Bukareszcie, w których przebywa ok. 70% pracowników. Dzięki temu znajdują się bliżej beneficjentów i mogą zapewniać bardziej skuteczną obsługę.

 • Centrum w Warszawie obsługuje terytorium Polski, Estonii, Łotwy i Litwy.
 • Centrum w Wiedniu obsługuje terytorium Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji, Słowenii i Malty.
 • Centrum w Bukareszcie obsługuje terytorium Rumunii i Bułgarii.

Część ekspertów przebywa także w Luksemburgu. Mogą oni pracować w dowolnym kraju będącym beneficjentem programu, w zależności od potrzeb.

Powiązane łącza

 • strona internetowa JASPERS English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English