Europejski Fundusz Społeczny

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) inwestuje się w ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia możliwości zatrudnienia i kształcenia w Unii Europejskiej. Celem tego funduszu jest też zapewnienie poprawy sytuacji osób szczególnie zagrożonych ubóstwem.

Inwestycje z EFS-u są realizowane we wszystkich regionach UE. W latach 2014-2020 w państwach członkowskich planuje się zainwestować w kapitał ludzki ponad 80 mld EUR, a co najmniej 3,2 mld EUR przeznaczono na potrzeby inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W latach 2014-2020 inwestycje z EFS będą się koncentrować na czterech spośród celów tematycznych polityki spójności:

  • promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej;
  • promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa;
  • inwestowanie w edukację, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie;
  • zwiększanie możliwości instytucjonalnych oraz efektywności administracji publicznej.

Ponadto 20% inwestycji z EFS przypadnie na działania sprzyjające włączeniu społecznemu i zwalczaniu ubóstwa. Podejście takie jest określane mianem koncentracji tematycznej.

Więcej informacji: patrz przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i patrz strona EFS.

Zasiłki dla bezrobotnych: Ekspert, który pomaga kobiecie w ubieganiu się o świadczenia socjalne online
Zasiłki dla bezrobotnych: Ekspert, który pomaga kobiecie w ubieganiu się o świadczenia socjalne online