Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IAP)

Od stycznie 2007 r. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IAP) zastepuje cala serie programów i instrumentów finansowych Unii Europejskiej dla panstw kandydujacych lub potencjalnych kandydatów do wstapienia do UE: PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS i instrument finansowy dla Turcji.

IAP 2007-2013 (tzw. "IAP I") może zostać uruchomiony w pięciu dziedzinach:

  • Pomoc w okresie przejściowym i wzmocnienie instytucji;
  • Współpraca transgraniczna (z państwami członkowskimi UE oraz innymi państwami objętymi działaniem IPA);
  • Rozwój regionalny (transport, środowisko i rozwój gospodarczy)
  • Zasoby ludzkie (wzmocnienie kapitału ludzkiego i walka z wykluczeniem społecznym)
  • Rozwój obszarów wiejskich.

Państwa korzystające z IPA są podzielone na dwie grupy:

  • Państwa kandydujące do członkostwa w UE (Turcja, Albania, Czarnogóra, Serbia i Republika Macedonii Północnej) mogą korzystać z IPA we wszystkich pięciu dziedzinach;
  • Potencjalne państwa kandydujące z Bałkanów Zachodnich ( Bośnia i Hercegowina, Kosowo w rozumieniu rezolucji nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ ) mogą korzystać z IAP jedynie w dwóch pierwszych dziedzinach.

Za ramy prawne i pomoc finansową IPA na lata 2014-2020 (tzw. "IPA II") odpowiada DG ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia. Nie odpowiada natomiast za współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi a państwami IPA.

map Republic of North Macedonia Turkey Montenegro