Zarządzanie finansami

Pomimo że fundusze strukturalne są częścią budżetu UE, sposób ich wydatkowania opiera się na systemie wspólnej odpowiedzialności Komisji Europejskiej i władz krajowych:

 • Komisja negocjuje i zatwierdza programy rozwojowe proponowane przez państwa UE i przydziela środki finansowe.
 • Państwa/regiony UE zarządzają programami, wdrażają je poprzez wybór projektów, kontrolują i oceniają je.
 • Komisja zajmuje się monitorowaniem programów, podejmuje zobowiązania i wypłaca zatwierdzone wydatki oraz weryfikuje systemy kontroli.

W przypadku każdego programu operacyjnego, władze krajowe powołują:

 • instytucję zarządzającą (krajową, regionalną lub lokalną instytucję publiczną lub organ publiczny/prywatny, która/który ma zarządzać programem operacyjnym)
 • instytucję certyfikującą (krajową, regionalną lub lokalną instytucję publiczną, która ma certyfikować zestawienia wydatków i wnioski o płatność przed przekazaniem ich do Komisji)
 • instytucję audytową (krajową, regionalną lub lokalną instytucję publiczną, która w przypadku każdego programu operacyjnego ma nadzorować efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania i monitorowania).

Zobowiązania

Zobowiązania budżetowe na programy operacyjne dokonywane są w podziale na lata, fundusze i cele. Komisja przydziela pierwszą część roczną przed przyjęciem programu operacyjnego. Następne części przydziela do 30 kwietnia każdego roku.

Automatyczne umarzanie środków

Komisja automatycznie umarza część zobowiązania budżetowego, jeżeli dana część pozostaje niewykorzystana lub jeżeli nie wpłynął wniosek o płatność do końca trzeciego roku po roku powstania zobowiązania budżetowego.

Warunki finansowania

Pułapy współfinansowania

Maksymalne poziomy współfinansowania:

 • regiony słabiej rozwinięte: 80 lub 85% (zob. art. 120 rozporządzenia 1303/2013)
 • regiony w okresie przejściowym: 60%
 • regiony lepiej rozwinięte: 50%
 • Fundusz Spójności: 85%
 • europejska współpraca terytorialna: 85%

Wydatki kwalifikowalne

Wydatki kwalifikowalne są ponoszone w okresie 1.1.2014 - 31.12.2023. Współfinansowane transakcje nie mogą zostać ukończone przed datą rozpoczęcia okresu kwalifikowalności. Przepisy są ustanawiane na poziomie krajowym, z wyjątkiem przypadków gdy szczegółowe przepisy dotyczące funduszy przewidują inaczej.

Archiwum