Dostęp do funduszy

O fundusze regionalne występuje się do instytucji zarządzającej odpowiednim programem regionalnym. Instytucja ta oceni Twój projekt i zdecyduje, czy przyznać na niego środki.
Wyszukaj swoją instytucję zarządzającą de en fr

 • Do organizacji, które mogą korzystać z funduszy regionalnych, należą organy publiczne, niektóre organizacje sektora prywatnego (w szczególności małe przedsiębiorstwa), szkoły wyższe, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i organizacje wolontariackie. O wsparcie ubiegać się również mogą firmy zagraniczne z siedzibą w regionie objętym odpowiednim programem operacyjnym, pod warunkiem że spełniają one europejskie przepisy w zakresie zamówień publicznych.
 • Skontaktuj się ze swoją instytucją zarządzającą de en fr, która przekaże Ci więcej informacji o tym, kto może ubiegać się o wsparcie w Twoim regionie.
 • Podmioty prowadzące projekty w krajach kandydujących lub potencjalnych krajach kandydujących do członkowska w UE powinny się zainteresować się Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA).
 • W większości przypadków środki są przyznawane na projekty, a więc trzeba stworzyć projekt, aby kwalifikować się do uzyskania finansowania, które otrzymuje się później, na różnych etapach procesu prowadzenia projektu.
 • Przed złożeniem wniosku o dotację należy sprawdzić listę europejskich programów operacyjnych de en fr w Twoim regionie. Wniosek dotyczący projektu musi spełniać kryteria wyboru i być zgodny z priorytetami inwestycyjnymi danego programu regionalnego.
 • Należy postępować zgodnie z procedurami aplikacyjnymi właściwej instytucji zarządzającej. Niektóre z nich prowadzą procedurę ciągłą, inne przyjmują wnioski jedynie z zachowaniem pewnych terminów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej odpowiedniej instytucji zarządzającej de en fr.

Nie ma minimalnej wielkości projektów. Ważna jest ich wartość dodana w wymiarze europejskim, ich wpływ na środowisko, ich innowacyjny charakter i to, czy przyczyniają się do gospodarczej konkurencyjności regionu.

 • Beneficjenci dotacji europejskich często wskazują, że długoterminowe korzyści znacznie przewyższają nakłady czasowe poświęcone na sporządzenie wniosku o środki finansowe z funduszy regionalnych.
 • Mimo że fundusze te finansują jedynie część projektu, stwarzają one ważny efekt dźwigni. Finansowanie z UE często zachęca innych partnerów do udziału w projekcie.

Poniżej przedstawiono niezamkniętą listę wielu źródeł pomocy i porad w sprawie pozyskiwania finansowania z funduszy regionalnych UE

 • Usługi informacyjne Europe Direct, z setkami punktów informacyjnych w całej Europie
 • Odpowiednia instytucja zarządzająca de en fr, która udziela porady na każdym etapie wniosku dotyczącego projektu
 • Zespół do spraw europejskich w ramach odpowiedniego lokalnego organu lub lokalnej izby gospodarczej
 • W ramach sieci "Enterprise Europe Network" en udzielane są fachowe porady dla małych przedsiębiorstw dotyczące sposobów pozyskiwania publicznych środków finansowych i dotacji z UE na badania i rozwój, innowacje, inwestycje, zatrudnienie i szkolenia.
 • UE zapewnia finansowanie i dotacje na szeroki zakres projektów i programów w wielu obszarach polityki, na przykład w dziedzinach kultury, edukacji, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, badań i ochrony środowiska.
 • Więcej informacji znajduje się na stronie dotyczącej dotacji, funduszy i programów UE
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions

Więcej informacji

 • Wyszukaj projekty de en fr już współfinansowane z europejskich funduszy regionalnych.
 • Zob. beneficjenci en, którzy uzyskali środki finansowe, w Twoim regionie i w innych regionach.