Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Pięć głównych funduszy współpracuje ze sobą, aby wspierać rozwój gospodarczy wszystkich krajów UE zgodnie z celami strategii "Europa 2020":

Wsparcie ze środków EFRR i EFS mogą otrzymać wszystkie regiony UE, ale tylko te słabiej rozwinięte mogą liczyć na środki z Funduszu Spójności.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) zapewnia wsparcie w przypadku poważnych klęsk żywiołowych.

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej

Wsparcie dla krajów kandydujących i dla potencjalnych kandydatów do UE jest udzielane za pośrednictwem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA).