(Interreg V-A) PL-DK-DE-LT-SE - Poland-Denmark-Germany-Lithuania-Sweden (SOUTH BALTIC)

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Program współpracy ma na celu rozwiązanie najważniejszych problemów o charakterze transgranicznym związanych z realizowaną w regionach przygranicznych państw członkowskich strategią „Europa 2020”.

Głównym zadaniem tego programu jest ochrona środowiska oraz inwestycje w ekologiczne technologie, dzięki którym będzie możliwe ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego. W ramach programu wspierana będzie także ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz rozwój zrównoważonej turystyki w regionie. Na pomoc mogą liczyć także małe i średnie przedsiębiorstwa, które otrzymają wsparcie w zakresie internacjonalizacji, transferu innowacji i transgranicznej mobilności pracowników. Dzięki działaniom podjętym w ramach programu usługi transportowe w regionie Południowego Bałtyku będą bardziej wydajne i bardziej przyjazne dla środowiska. Przedsięwzięciom organizowanym w tych kluczowych obszarach będą towarzyszyć wysiłki mające na celu wzmocnienie kooperacji zainteresowanych stron w ramach transgranicznych sieci współpracy.

Efektem tych wysiłków będzie opracowanie i wdrożenie wspólnych rozwiązań dla wspólnych problemów. Inwestycje w infrastrukturę będą niewielkie i w wielu przypadkach będą miały jedynie charakter pilotażowy.

Program jest istotnym elementem realizacji Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Priorytety finansowania

W ramach opisywanego programu skupiono się na następujących pięciu głównych priorytetach:

 • Wzmocnienie aktywności i innowacyjności w obszarze niebieskiej i zielonej gospodarki regionu Południowego Bałtyku
 • Zbadanie potencjału ekologicznego i kulturowego regionu Południowego Bałtyku mogącego przyczynić się do wzrostu niebieskiej i zielonej gospodarki
 • Poprawa jakości połączeń transgranicznych na rzecz niebieskiego i zielonego transportu
 • Zwiększenie zasobów ludzkich w obszarze niebieskiej i zielonej gospodarki
 • Poprawa kooperacji zainteresowanych stron w regionie Południowego Bałtyku w ramach transgranicznych sieci współpracy

Przewidywane efekty

 • Większe zdolności innowacyjne oraz większy udział na zagranicznych rynkach małych i średnich firm z regionu Południowego Bałtyku działających w obszarze niebieskiej i zielonej gospodarki
 • Większy udział ekologicznych technologii, ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego, lepiej rozwinięta i bardziej atrakcyjna zrównoważona turystyka oraz zwiększenie liczby odwiedzających w regionie.
 • Lepsze i bardziej przyjazne środowisku usługi transportu pasażerskiego i przewozowego w regionie Południowego Bałtyku.
 • Wyższe kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w firmach z niebieskiego i zielonego sektora.
 • Większy udział członków lokalnej społeczności w transgranicznej sieci współpracy.

Regions

 • Denmark
  • Hovedstaden
  • Sjælland
 • Germany
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
 • Lithuania
 • Poland
  • Zachodniopomorskie
  • Warmińsko-Mazurskie
  • Pomorskie
 • Sweden
  • Småland med öarna
  • Sydsverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 82,978,784.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 100,614,276.00 €

Total EU contribution: 82,978,784.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB013