URBACT

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Ogólne informacje o programie URBACT III

URBACT III to program Europejskiej Współpracy Terytorialnej (na lata 2014–2020), współfinansowany przez Unię Europejską (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w kwocie niemal 75 mln EUR).

URBACT III będzie pełnić funkcje europejskiego programu wymiany i nauki promującego zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Ma umożliwiać współpracę miast europejskich zainteresowanych opracowywaniem rozwiązań określonych problemów dotyczących wyzwań, z jakimi mierzą się regiony i miasta, a także wymianą dobrych praktyk, wniosków i rozwiązań ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki miejskiej w Europie. Program będzie realizowany we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w dwóch krajach partnerskich — Norwegii i Szwajcarii.

Program URBACT III będzie ułatwiać wymianę wiedzy i dobrych praktyk między miastami oraz innymi szczeblami administracji rządowej w celu promowania zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz zwiększania skuteczności polityki regionalnej i polityki spójności. Tym samym będzie się przyczyniać do realizacji celów strategii „Europa 2020” poprzez udostępnianie podmiotom zaangażowanym w rozwój i wdrażanie polityki miejskiej mechanizmu ułatwiającego poszerzanie wiedzy i umiejętności. Dzięki nowej wiedzy i umiejętnościom zdobytym w wyniku udziału w programie URBACT III miasta europejskie staną się silniejsze i bardziej prężne. Będzie im też łatwiej rozwiązywać problemy związane z inteligentnym, trwałym wzrostem gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu (trzy priorytety strategii „Europa 2020”).

Program URBACT III — proponowana strategia, cele i główne interwencje

Aby móc reagować na liczne wyzwania stające przed obszarami miejskimi, władze administracyjne miast muszą stale zdobywać i poszerzać wiedzę oraz umiejętności niezbędne im do opracowywania i wdrażania zintegrowanej polityki zrównoważonego rozwoju. Takie poszerzone zdolności będą wywierać pozytywny wpływ na wdrażanie programów operacyjnych w okresie programowania 2014–2020, w którym przewidziano wzmocnienie wymiaru miejskiego polityki spójności. Program URBACT III umożliwi pochodzącym z wyboru funkcjonariuszom, urzędnikom i innym zainteresowanym podmiotom ze szczebla miejskiego wymianę wiedzy i uczenie się od siebie nawzajem. Tym samym przyczyni się do sprawniejszego planowania i wdrażania w miastach europejskich zintegrowanych podejść do rozwoju obszarów miejskich.

Program URBACT III będzie się koncentrować na realizacji czterech głównych celów:

1. Budowanie zdolności w zakresie kształtowania polityki: zwiększanie zdolności miast do zintegrowanego i aktywnego zarządzania polityką i praktykami z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

2. Projektowanie polityki: usprawnianie projektowania w miastach strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz planów działania w tym zakresie.

3. Wdrażanie polityki: usprawnianie wdrażania w miastach zintegrowanych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz planów działania w tym zakresie.

4. Gromadzenie wiedzy i dzielenie się nią: dbałość o to, aby praktycy i decydenci ze wszystkich szczebli mieli lepszy dostęp do wiedzy i dzielili się specjalistycznymi informacjami na temat wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich z myślą o udoskonaleniu polityk rozwoju tych obszarów.

Aby osiągnąć te cele, w ramach programu URBACT III będą realizowane trzy rodzaje interwencji: wymiana międzynarodowa, budowanie zdolności oraz aktywowanie i rozpowszechnianie. W każdym z tych rodzajów interwencji będzie się wykorzystywać mocne strony poszczególnych obszarów określone w ramach programu URBACT II.

Koncentracja na celach tematycznych 

Choć rodzaje i specyfika problemów występujących w poszczególnych miastach są różne, program URBACT III będzie się w szczególności skupiać na pewnych wspólnych tematach, którymi zajmują się miasta europejskie.

 • Cel tematyczny 1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
 • Cel tematyczny 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
 • Cel tematyczny 6: Ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
 • Cel tematyczny 8: Promowanie zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
 • Cel tematyczny 9: Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa

Koncentrację tę planuje się osiągnąć poprzez ukierunkowanie zaproszeń do składania ofert dotyczących działań w ramach programu URBACT III na wymienione cele tematyczne. 

Oczekiwane efekty

 • Osoby dysponujące wiedzą praktyczną na temat obszarów miejskich zdobędą jeszcze pełniejszą wiedzę i większe zdolności z zakresu zintegrowanych podejść do zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
 • Miasta będą dysponować zintegrowanymi strategiami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz planami działania w tym zakresie.
 • Miasta będą skuteczniej wdrażać swoje zintegrowane plany zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
 • Praktycy i decydenci ze wszystkich szczebli będą mieć lepszy dostęp do wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich udostępnianej w ramach programu URBACT oraz tę wiedzę wykorzystywać.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003