(Interreg V-A) PL-DE - Poland-Germany/Saxony

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Główną przeszkodę w rozwoju regionu transgranicznego Polska-Niemcy/Saksonia stanowi słaba dostępność terenów przygranicznych, a także bariery społeczno-kulturowe i językowe. Program będzie się skupiać na czterech kluczowych obszarach w celu utworzenia wspólnego regionu transgranicznego z lepszą siecią połączeń oraz przyczynienia się do wdrożenia strategii „Europa 2020”. Te obszary to: zrównoważone użytkowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transport transgraniczny, edukacja na terenach przygranicznych oraz współpraca z udziałem instytucji i obywateli. 

W realizacji tych celów strategicznych pomogą następujące działania:

 • rozwój wspólnego, atrakcyjnego regionu turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i naturalne tych terenów;
 • utworzenie w pobliżu przejść granicznych bardziej zintegrowanej sieci transportowej, która pozwoli zlikwidować wąskie gardła w transporcie na tych terenach;
 • wdrożenie zbliżonych standardów edukacyjnych, co pozwoli zwiększyć kompetencje językowe i kulturowe oraz mobilność uczniów i studentów ze wszystkich szczebli nauczania, aby skuteczniej zaspokajać potrzeby lokalnego rynku pracy;
 • wspieranie współpracy służb ratowniczych i policji, aby pomóc w zapobieganiu klęskom żywiołowym i przestępczości transgranicznej oraz w zarządzaniu tymi działaniami;
 • zacieśnienie współpracy między mieszkańcami, aby pomóc w przezwyciężeniu różnic historycznych, kulturowych, językowych i innych.

Priorytety finansowania

Finansowanie w ramach programu przeznaczono na realizację następujących czterech priorytetów:

 1. Zwiększenie atrakcyjności regionu transgranicznego poprzez utrzymanie i wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego i kulturowego tych terenów.
 2. Poprawa jakości połączeń drogowych z przejściami granicznymi.
 3. Wzmocnienie i rozszerzenie wspólnych polsko-niemieckich możliwości w zakresie edukacji i szkoleń.
 4. Intensyfikacja współpracy międzyinstytucjonalnej i międzyludzkiej. 

Oczekiwane wyniki

 • Wzrost o 25% liczby osób odwiedzających miejsca, które stanowią wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.
 • Skrócenie o 15% czasu podróży pomiędzy miastami w regionie transgranicznym.
 • Udział 7300 uczniów i studentów we wspólnym systemie edukacji i szkoleń.
 • Udział 21 700 osób w projektach wymagających współpracy pomiędzy mieszkańcami i instytucjami.

Regions

 • Germany
  • Dresden
 • Poland
  • Lubuskie
  • Dolnośląskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 70,000,069.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 82,353,025.00 €

Total EU contribution: 70,000,069.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB018