Program operacyjny Polska Wschodnia

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele:

Celem programu jest stymulowanie rozwoju w Polsce Wschodniej oraz zwiększenie atrakcyjności tego makroregionu pod względem inwestycyjnym i mieszkaniowym. W ramach programu rozwiązywane będą również problemy wspólne dla wszystkich pięciu tamtejszych województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie), dotyczące m.in. zatrzymania młodych ludzi w regionie, zwiększenia przedsiębiorczości oraz modernizacji infrastruktury kolejowo-drogowej. Wsparcie na szczeblu makroregionalnym to uzupełnienie pięciu regionalnych programów operacyjnych, które ma dać nowy impuls rozwojowy tej znajdującej się w niekorzystnym położeniu, ale prężnie rozwijającej się części Polski. Pomoże to także kontynuować lub dokończyć ważne inwestycje rozpoczęte w ostatnim okresie programowania 2007–2013.

Priorytety finansowania:

Prawie 62% środków finansowych zostanie przeznaczonych na rozwój infrastruktury transportowej, w tym 20% na ekologiczny transport miejski i 17% na koleje międzyregionalne. Szczególną uwagę poświęcono także miastom wojewódzkim, które stymulują rozwój gospodarczy i integrację społeczno-gospodarczą. Planowane inwestycje w sieci drogowe i kolejowe poprawią dostępność tych miast, zwiększą mobilność zawodową i przyciągną przedstawicieli środowisk naukowych.

Dzięki programowi ma także wzrosnąć liczba innowacyjnych przedsiębiorstw. Szczególny nacisk położono na rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych (pomoc dla osób w wieku poniżej 35 lat, które zakładają innowacyjne przedsiębiorstwa). W sumie 35,97% wszystkich środków ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom rozwój i ekspansję międzynarodową. W ramach programu zapewniona zostanie istotna pomoc szkoleniowa w celu ułatwienia lokalnym MŚP dostosowania się do nowych i coraz bardziej wymagających warunków rynkowych (przygotowanie strategii eksportu, planowanie produkcji i sprzedaży itp.). Ponadto wspierana będzie współpraca przedsiębiorstw na szczeblu makroregionalnym.

Oczekiwane efekty:

Dzięki programowi operacyjnemu:

 • powstanie 910 innowacyjnych przedsiębiorstw zarządzanych przez osoby w wieku poniżej 35 lat,
 • zakupionych zostanie 270 niskoemisyjnych jednostek transportu miejskiego,
 • zmodernizowanych lub przebudowanych zostanie 540 kilometrów linii kolejowych.

Tekst Programu Operacyjnego

Program Polska Wschodnia 2014-2020

Regions

 • Poland
  • WSCHODNI
  • Lubelskie
  • Podkarpackie
  • Świętokrzyskie
  • Podlaskie
  • Warmińsko-Mazurskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 2,000,000,000.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO7 - Transport and energy networks

Financial information

Total OP budget: 2,352,941,179.00 €

Total EU contribution: 2,000,000,000.00 €

CCI number: 2014PL16RFOP003