Program operacyjny Cyfrowa Polska

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele:

Cele i wskaźniki zdefiniowane dla programu „Polska Cyfrowa” są zgodne ze strategią „Europa 2020”, a w szczególności z Europejską agendą cyfrową. Program ten skupia się na wdrażaniu szybkich sieci szerokopasmowych (47% przydzielonych środków finansowych) oraz na rozwoju e-usług dla administracji publicznej (44% przydzielonych środków finansowych). Wspiera także inicjatywy ukierunkowane na doskonalenie kompetencji cyfrowych obywateli, aby pomóc im w czerpaniu większych korzyści z e-usług publicznych i komercyjnych.

Priorytety finansowania:

Program operacyjny „Polska Cyfrowa na lata 2014–2020” jest jednym z niewielu monotematycznych programów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, który ma na celu jeszcze większe skupienie interwencji publicznej. W ramach tego programu określono trzy główne priorytety finansowania:

 • likwidacja różnic w dostępie do szybkiej sieci szerokopasmowej;
 • poprawa jakości i dalsza cyfryzacja usług publicznych;
 • doskonalenie umiejętności cyfrowych Polaków.

Każdy z priorytetów finansowania będzie realizowany w ramach specjalnej osi priorytetowej programu operacyjnego.

W kontekście szybkich sieci szerokopasmowych program skupia się na obszarach dotkniętych niedoskonałością rynku oraz na obszarach o znacznie utrudnionym dostępie do sieci nowej generacji. Większość inwestycji będzie dotyczyć udostępnienia sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. prowadzone w ramach programu działania mają stanowić uzupełnienie i kontynuację inwestycji w sieciową infrastrukturę szkieletową oraz w infrastrukturę dostępu pośredniego (middle-mile) finansowanych w latach 2007–2013 z funduszy strukturalnych.

W kontekście cyfryzacji usług publicznych inwestycje będą skupiać się na czterech wybranych aspektach e-usług publicznych. Są to poziome „funkcje” e-usług (np. poprawa jakości danych), jedenaście sektorów tematycznych (np. rynek pracy), cyfryzacja procesów administracyjnych zaplecza oraz poprawa wykorzystania i dostępu do informacji w sektorze publicznym.

W kontekście doskonalenia umiejętności cyfrowych program ułatwiać rozwój podstawowych i średnich kwalifikacji osób najbardziej cyfrowo wykluczonych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych i z jednoczesną próbą rozwiązania kwestii niskiego poziomu wykorzystania usług e-administracji. W ramach programu świadczona będzie również pomoc w zdobywaniu kompetencji wysokiego poziomu przez najbardziej uzdolnionych studentów i programistów, aby mogli opracowywać innowacyjne i przełomowe rozwiązania problemów nękających nowoczesne społeczeństwo.

Oczekiwane efekty:

 • Uzyskanie przez wszystkie polskie gospodarstwa domowe dostępu do szybkiego połączenia szerokopasmowego.
 • Większe wykorzystanie Internetu w kontaktach obywateli i przedsiębiorstw z administracją publiczną: z Internetu będzie w tym celu korzystać: 50% mieszkańców i ponad 90% firm.
 • Bardziej zaawansowane e-usługi publiczne.
 • Lepszy dostęp do publicznych serwisów informacyjnych.
 • Wzrost odsetka osób regularnie korzystających z Internetu do ponad 80%.
 • Znaczny spadek liczby osób, które nigdy nie korzystały z Internetu.
 • Wyższy poziom umiejętności cyfrowych.

Tekst Programu Operacyjnego

Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Regions

 • Poland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 2,172,494,670.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 2,566,836,160.00 €

Total EU contribution: 2,172,494,670.00 €

View the data

CCI number: 2014PL16RFOP002