Program operacyjny Inteligentny rozwój

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem programu jest pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzrost wydatków przedsiębiorstw na działalność naukowo-badawczą oraz dzięki usprawnieniu współpracy pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w rozwój innowacyjności. Ogólnokrajowy podział środków pomocowych we wszystkich 16 województwach ma wzmocnić starania na rzecz działalności badawczej i zacieśnić współpracę między przedstawicielami świata nauki i świata biznesu. Wsparcie finansowe pozwoli na wzrost innowacyjności, który przełoży się na konkretne produkty i technologie zbywalne, a tym samym wzmocni pozycję polskich firm na rynku globalnym.

W ramach programu wsparcie otrzymają firmy inwestujące w rozwój i badania stosowane. W realizacji celów kluczową rolę stanowią instrumenty finansowe, takie jak gwarancje, inwestycje kapitałowe, inwestycje w infrastrukturę naukowo-badawczą w firmach prywatnych i państwowych instytutach badawczych. Dalsze starania mają wesprzeć inwestycje produkcyjne, zwiększyć skuteczność badań publicznych oraz zachęcić firmy i instytuty badawcze do współpracy. Program ma za zadanie także ożywić proces przejścia polskiej gospodarki na model oparty na innowacjach, zwiększając jej konkurencyjność na rynku globalnym.

Priorytety finansowania

W ramach programu skupiono się na czterech głównych priorytetach:

 • wsparcie dla firm w zakresie rozwoju i badań naukowych;
 • poprawa warunków instytucjonalnych umożliwiających firmom podejmowanie inicjatyw rozwojowo-badawczych i zwiększających ich potencjał w tym obszarze;
 • stymulowanie wzrostu innowacyjności w firmach, zwłaszcza poprzez zapewnienie instrumentów finansowych dla inwestycji w innowacje oraz udzielenie wsparcia dla innowacyjnych firm eksportowych z kluczowych sektorów gospodarki w dalszej ekspansji na rynki zagraniczne;
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy publicznym sektorem badawczym i biznesem w celu zwiększenia inwestycji w strategiczną infrastrukturę rozwojowo-badawczą i programy naukowe o największym potencjale dla polskiej gospodarki.

Oczekiwane efekty

Najważniejsze oczekiwane efekty:

 • zwiększenie do 1% wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB;
 • prawie podwójny wzrost udziału (do 13%) zaawansowanych technologicznie produktów w całości polskiego eksportu;
 • wzrost udziału projektów rozwojowo-badawczych do 72,6%;
 • wsparcie dla ponad 12 000 firm w zakresie prowadzenia badań naukowych i wdrażania innowacji;
 • przeznaczenie dodatkowych 4,4 miliarda EUR z funduszy prywatnych na badania naukowe i innowacje;
 • utworzenie 20 500 nowych miejsc pracy;
 • większe wykorzystanie instrumentów finansowych we wspieraniu przedsięwzięć biznesowych skoncentrowanych na działalności badawczej.

Tekst Programu Operacyjnego

Program Inteligentny Rozwój 2014-2020

Regions

 • Poland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 8,613,929,014.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness

Financial information

Total OP budget: 10,189,869,703.00 €

Total EU contribution: 8,613,929,014.00 €

CCI number: 2014PL16RFOP001