Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele:

Celem tego wielofunduszowego programu operacyjnego wykorzystującego środki z EFRR i EFS jest zwiększenie konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego przy jednoczesnej poprawie warunków życia jego mieszkańców.

Priorytety finansowania:

Finansowanie unijne zostanie przeznaczone zwłaszcza na realizację następujących celów:

 • stymulowanie silnego wzrostu gospodarczego;
 • utworzenie podstawowej infrastruktury;
 • zapewnienie trwałości i jakości zatrudnienia;
 • wspieranie rozwoju społecznego i walka z wykluczeniem społecznym grup szczególnie wrażliwych;
 • poprawa jakości edukacji.

Oczekiwane efekty:

W wyniku realizacji programu oczekuje się:

 • udzielenia pomocy ponad 1900 przedsiębiorstwom;
 • utworzenia ponad 60 jednostek produkujących energię cieplną z odnawialnych źródeł energii;
 • modernizacji pod względem energetycznym ponad 200 budynków;
 • zapewnienia pomocy dla dwóch obiektów do gospodarowania odpadami;
 • odbudowy lub modernizacji 190 km dróg;
 • pomocy w poszukiwaniu pracy dla prawie 20 tys. bezrobotnych;
 • udziału 12 tys. studentów w stażach i praktykach zawodowych;
 • rewitalizacji obszarów o łącznej powierzchni ponad 14 ha.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Zachodniopomorskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,178,818,353.00 €
 • European Social Fund (ESF): 422,420,863.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 1,894,567,500.00 €

Total EU contribution: 1,601,239,216.00 €

View the data

CCI number: 2014PL16M2OP016