Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem tego programu operacyjnego jest zwiększenie konkurencyjności oraz poprawa jakości życia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego przez lepsze wykorzystanie potencjału regionu i zniesienie barier hamujących rozwój gospodarczy.

Priorytety finansowania:

W ramach tego programu skupiono się na realizacji następujących celów:

 • 19% środków na wsparcie przedsiębiorstw i innowacyjności (cel tematyczny 1 i 3);
 • 16% środków na rozwój gospodarki niskoemisyjnej (cel tematyczny 4);
 • 14% środków na rozwój infrastruktury transportowej (cel tematyczny 7).
 • Środki z EFS zostaną przeznaczone głównie na rozwój rynku pracy (12% środków na cel tematyczny 8), włączenie społeczne i edukację.

 

Oczekiwane efekty

W wyniku realizacji programu oczekuje się:

 • wzrostu wartości wskaźnika zatrudnienia z 59,6% do 66%;
 • poprawy efektywności energetycznej w budynkach i mieszkaniach publicznych;
 • rozwoju wojewódzkiej sieci kolejowo-drogowej;
 • większej skuteczności w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo;
 • poprawy kwalifikacji zawodowych dzięki pomocy udzielonej w ramach programu;
 • lepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych i edukacji w województwie;
 • zmniejszenia odsetka osób zagrożonych ubóstwem (z 25% do 24,1% w 2013 r.).

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Warmińsko-Mazurskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,242,117,496.00 €
 • European Social Fund (ESF): 486,154,599.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,033,261,294.00 €

Total EU contribution: 1,728,272,095.00 €

CCI number: 2014PL16M2OP014