Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem programu operacyjnego (PO) jest zwiększenie konkurencyjności regionu oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytety programu są zgodne z celami unijnej strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Priorytety finansowania

W ramach programu wspierana jest realizacja 10 celów tematycznych. Środki pomocowe przeznaczone są głównie na rzecz następujących priorytetów:

 • wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności (19% na cele tematyczne 1 i 3);
 • rozwój gospodarki niskoemisyjnej (12% na cel tematyczny 4);
 • rozwój infrastruktury transportowej (9,5% na cel tematyczny 7).
 • Środki z EFS stanowiące 28% unijnego wkładu finansowego zostaną przeznaczone głównie na rozwój rynku pracy (9% na cel tematyczny 8), włączenie społeczne i edukację.

Oczekiwane efekty

Najważniejsze oczekiwane efekty:

 • zwiększenie wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB (z 0,38% do 0,47%);
 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym (z 15,3% do około 19%);
 • zwiększenie oszczędności wynikających z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach państwowych;
 • rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie;
 • większa liczba bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy znaleźli pracę dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu;
 • wzrost kwalifikacji zawodowych dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu;
 • utworzenie 1296 nowych miejsc w żłobkach oraz 1313 miejsc w przedszkolach;
 • udzielenie pomocy 35 173 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Świętokrzyskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 980,704,066.00 €
 • European Social Fund (ESF): 383,839,527.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,605,345,410.00 €

Total EU contribution: 1,364,543,593.00 €

CCI number: 2014PL16M2OP013