Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem tego wielofunduszowego programu operacyjnego wykorzystującego środki z EFRR i EFS jest zwiększenie konkurencyjności województwa przy jednoczesnej poprawie warunków życia jego mieszkańców w ramach zasad zrównoważonego rozwoju.

Priorytety finansowania:

Środki przeznaczono przede wszystkim na działania najsilniej stymulujące konkurencyjność, której zapewnienie jest jednym z głównych celów zreformowanej polityki spójności.

 • 50,01% środków z EFRR posłuży wsparciu innowacyjności, badań i rozwoju, usług elektronicznych i MŚP, a także zwiększeniu efektywności energetycznej i zakresu korzystania z odnawialnych źródeł energii;
 • 21,8% środków z EFS posłuży propagowaniu włączenia społecznego i walce z ubóstwem.

Oczekiwane efekty:

W wyniku realizacji programu oczekuje się:

 • zwiększenia odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze przemysłowo-usługowym do 13%;
 • udzielenia wsparcia 3700 przedsiębiorstw;
 • utworzenia 4000 nowych miejsc w żłobkach oraz 3000 miejsc w przedszkolach;
 • udziału 45 tys. studentów w stażach i praktykach zawodowych;
 • udzielenia pomocy w poszukiwaniu pracy ponad 33 tys. bezrobotnych;
 • modernizacji 110 km linii kolejowych i wybudowania 150 km dróg;
 • zwiększenia odsetka energii odnawialnej w zużyciu energii końcowej do 18%;
 • objęcia 36 tys. mieszkańców systemem ochrony przeciwpowodziowej;
 • zwiększenia odsetka osób mających dostęp do systemu kanalizacyjnego do 86%.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Pomorskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,340,249,168.00 €
 • European Social Fund (ESF): 524,562,530.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,193,896,122.00 €

Total EU contribution: 1,864,811,698.00 €

CCI number: 2014PL16M2OP011