Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem tego wielofunduszowego programu operacyjnego wykorzystującego środki z EFRR i EFS jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa w oparciu o jego potencjał i zasoby.

Priorytety finansowania:

W ramach tego programu skupiono się na realizacji następujących celów:

 • 52,04% środków z EFRR posłuży wsparciu przedsiębiorstw, innowacyjności oraz rozwoju nowych technologii (cel tematyczny 1 i 3);
 • 27,81% środków z EFS posłuży wsparciu działań z zakresu włączenia społecznego.

Oczekiwane efekty:

W wyniku realizacji programu oczekuje się przede wszystkim:

 • wzrostu wartości wskaźnika zatrudnienia do 68,9%;
 • zmniejszenia wartości wskaźnika ubóstwa do 20,5%;
 • lepszego wykorzystania innowacji w MŚP;
 • wzrostu mobilności pracowników i przedsiębiorczości mieszkańców;
 • poprawy edukacji w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dla rynku pracy;
 • lepszego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat;
 • poprawy zasięgu sieci kolejowo-drogowej;
 • większego udziału energii odnawialnej.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Podlaskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 872,217,214.00 €
 • European Social Fund (ESF): 341,378,663.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,424,430,935.00 €

Total EU contribution: 1,213,595,877.00 €

CCI number: 2014PL16M2OP010