Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem tego wielofunduszowego programu operacyjnego (PO) wykorzystującego środki z EFRR i EFS jest zwiększenie konkurencyjności województwa podkarpackiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju.

Priorytety finansowania

Środki finansowe przeznaczono na realizację głównego założenia zreformowanej polityki spójności, czyli na pobudzenie konkurencyjności:

 • 50% środków z EFRR przeznaczono na wsparcie dla firm z sektora MŚP w zakresie innowacyjności, badań, rozwoju technologicznego i usług elektronicznych, a także zwiększenie wydajności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 • 28% środków z EFS przeznaczono na promocję włączenia społecznego i walkę z ubóstwem.

Oczekiwane efekty

Najważniejsze oczekiwane efekty:

 • zwiększenie o ponad 30% w relacji do PKB wydatków na badania i rozwój;
 • wsparcie dla prawie 2000 przedsiębiorstw;
 • modernizacja 107 km linii kolejowych i wybudowanie 273 km nowych dróg;
 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym z 12,9% do 15%;
 • zwiększenie odsetka populacji posiadającej dostęp do systemu odprowadzania ścieków z 69,90% do 80%;
 • utworzenie około 3500 nowych miejsc w żłobkach oraz około 10 000 miejsc w przedszkolach;
 • udzielenie pomocy dla ponad 17 500 bezrobotnych;
 • wsparcie dla ponad 16 500 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,519,517,194.00 €
 • European Social Fund (ESF): 594,726,566.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,487,345,607.00 €

Total EU contribution: 2,114,243,760.00 €

CCI number: 2014PL16M2OP009