Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem tego wielofunduszowego programu operacyjnego (PO) wykorzystującego środki z EFRR i EFS jest zwiększenie konkurencyjności województwa małopolskiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju.

Priorytety finansowania

Finansowanie w ramach programu przeznaczono na realizację następujących priorytetów: 

 • wzrost wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój,
 • wzrost wydajności firm z sektora MŚP,
 • zwiększanie dostępności usług publicznych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • ograniczenie zanieczyszczenia powietrza,
 • poprawa dostępności transportu w regionie,
 • wzrost zatrudnienia i zwiększenie mobilności siły roboczej,
 • promowanie spójności społecznej,
 • wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Oczekiwane efekty

Najważniejsze oczekiwane efekty:

 • wsparcie dla 720 firm w zakresie badań i rozwoju,
 • wdrożenie przez 50 jednostek administracji publicznej wytycznych dotyczących rozwoju cyfrowego,
 • wsparcie dla 1400 firm z sektora MŚP,
 • wymiana 26 000 szkodliwych dla środowiska generatorów ciepła,
 • wybudowanie 480 km sieci kanalizacyjnej,
 • wybudowanie lub zmodernizowanie 270 km dróg,
 • udzielenie wsparcia dla 40 000 bezrobotnych,
 • udzielenie pomocy 23 900 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • pomoc w podnoszeniu poziomu kluczowych umiejętności u 54 000 uczniów,
 • rewitalizacja 370 ha powierzchni miejskich.

Tekst program

RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Małopolskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 2,071,582,510.00 €
 • European Social Fund (ESF): 806,633,462.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 3,386,136,456.00 €

Total EU contribution: 2,878,215,972.00 €

View the data

CCI number: 2014PL16M2OP006