Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem programu operacyjnego (PO) jest zwiększenie konkurencyjności województwa Łódzkiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytety programu są zgodne z celami unijnej strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Priorytety finansowania

W ramach programu wspierana jest realizacja 10 celów tematycznych. Środki pomocowe przeznaczone są głównie na rzecz następujących priorytetów:

 • około 30% środków z EFRR zostanie przeznaczonych na wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości (cel tematyczny 1 i 3);
 • około 20% środków z EFRR zostanie zainwestowanych w przejście na gospodarkę niskoemisyjną (cel tematyczny 4);
 • 17,5% będzie przeznaczonych na rozwój infrastruktury transportowej (cel tematyczny 7).

Środki z EFS stanowiące 28,1% całości unijnego dofinansowania zostaną przeznaczone głównie na tworzenie nowych miejsc pracy (25,2% środków z EFS przeznaczonych na cel tematyczny 8) oraz zwalczanie ubóstwa (25,5% środków przeznaczonych na cel tematyczny 9).

Oczekiwane efekty

 • dwukrotny wzrost wydatków w relacji do PKB na badania naukowe i rozwój;
 • wzrost udziału w rynku innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych (do ponad 14%) i przedsiębiorstw z sektora usług (do ponad 20%);
 • prawie dwukrotny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym;
 • zwiększenie oszczędności wynikających z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach państwowych;
 • lepsza jakość powietrza w obszarach miejskich;
 • podłączenie do infrastruktury wodno-ściekowej 70% populacji;
 • rozwój infrastruktury transportowej w regionie;
 • zmniejszenie bezrobocia do poziomu 7,6%;
 • utworzenie w żłobkach ponad 4800 nowych miejsc;
 • utworzenie 3600 nowych miejsc w szkołach i przedszkolach;
 • udzielenie pomocy około 28 000 osobom zagrożonym ubóstwem;
 • poprawa jakości i wyższa dostępność usług medycznych;
 • zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzięki poprawie jakości i wyższej dostępności usług socjalnych.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Łódzkie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,621,433,387.00 €
 • European Social Fund (ESF): 634,615,728.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 2,654,175,436.00 €

Total EU contribution: 2,256,049,115.00 €

View the data

CCI number: 2014PL16M2OP005