Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Głównym celem programu operacyjnego jest długotrwały i zrównoważony rozwój województwa lubuskiego i poprawa jakości życia jego mieszkańców. Aby go osiągnąć, należy wzmocnić potencjał regionu i wyeliminować wszelkie bariery hamujące rozwój. Priorytety programu są zgodne z celami unijnej strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu.

Priorytety finansowania:

Środki pomocowe zapewniane w ramach programu przeznaczono na realizację następujących priorytetów:

 • 29,72% środków z EFRR przeznaczono na wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności (cel tematyczny 1 i 3);
 • 16,57% środków z EFRR zostanie zainwestowanych w przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (cel tematyczny 4);
 • 20,87% środków z EFRR przeznaczono na infrastrukturę transportową (cel tematyczny 7).

Środki z EFS zostaną przeznaczone gównie na zwiększenie zatrudnienia (27,81% środków z EFS zostanie przeznaczonych na cel tematyczny 8), edukację i włączenie społeczne.

Oczekiwane efekty

 • pięciokrotny wzrost wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB;
 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do poziomu 12,5%;
 • zwiększenie oszczędności wynikających z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych oraz prywatnych domach i mieszkaniach;
 • rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie;
 • większa liczba bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy znaleźli pracę dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu;
 • wzrost kwalifikacji zawodowych dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu;
 • lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji w regionie;
 • zmniejszenie wskaźnika populacji zagrożonej ubóstwem do poziomu poniżej 13%.

Tekt program

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Lubuskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 657,463,449.00 €
 • European Social Fund (ESF): 249,466,244.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 1,066,976,115.00 €

Total EU contribution: 906,929,693.00 €

View the data

CCI number: 2014PL16M2OP004